ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

... väl­kom­na­de 26-åri­ga Ami­na Ger­de­mark en satsning på ”fin­kul­tur” i Hal­lon­ber­gen. Då ha­de Sund­by­bergs stad an­sökt om att få dit Dra­ma­tens fi­li­al. Nu är fy­ra kom­mu­ner fort­fa­ran­de in­tres­se­ra­de av ett be­sked. Fas­tig­hets­bo­la­get Va­sakro­nan har in­vol­ve­rats och de gör ett om­tag. ”Vi ar­be­tar för fullt och hop­pas att det är klart fö­re års­skif­tet, sä­ger de­ras af­färs­ut­veck­lings­chef Per Thi­berg.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.