En­skil­da lä­gen­he­ter kan kö­pas

”Ban­ker­na kom­mer sä­kert att an­pas­sa sig till be­ho­ven.”

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Hy­res­gäs­ter kan få be­ta­la för en­skil­da lä­gen­he­ter ut­an att he­la fas­tig­he­ten om­bil­das. Hal­lon­ber­gen är först ut som pi­lot­pro­jekt.

Att två nya bo­en­de­for­mer in­förs av all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­la­get För­val­ta­ren stod klart ef­ter se­nas­te sty­rel­se­mö­tet i Sund­by­bergs stads­hus AB.

Ägar­lä­gen­he­ter, där en bostad ut­gör en egen fas­tig­het, är pla­ne­ra­de i ny­pro­duk­tio­nen Klock­sta­peln i Ör. Bo­stä­der­na ska stå kla­ra för in­flytt­ning vin­tern 2019/2020. På­bygg­na­tio­ner kan ock­så bli ägar­lä­gen­he­ter; ett ex­em­pel är kvar­te­ret Bild­hug­ga­ren 11 i cen­tra­la Sund­by­berg.

An­del­sä­gar­lä­gen­he­ter är en mel­lan­form mel­lan hy­res­rätt och bo­stads­rätt, en­ligt För­val­ta­ren. Den bo­en­de be­ta­lar en sum­ma och an­sva­rar där­ef­ter för det in­re un­der­hål­let. För­val­ta­ren har fort­fa­ran­de hu­vud­an­sva­ret för he­la fas­tig­he­ten.

Så­da­na ska För­val­ta­ren till att bör­ja med tes­ta i Hal­lon­ber­gen, i fas­tig­he­ter där det har fun­nits in­tres­se för att om­bil­da men in­te hos till­räck­ligt många hy­res­gäs­ter. Mo­del­len är ”An­delsägar­me­to­den” som in­för­des i Bot­kyr­kas all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­lag 2014.

”För För­val­ta­ren skul­le An­delsägar­me­to­den kun­na in­ne­bä­ra en möjlighet att mot­ver­ka bo­stads­segre­ga­tion och dess­utom ge­nom för­sälj­ning­ar få in ka­pi­tal som möj­lig­gör en mer lön­sam upp­rust­ning och ny­pro­duk­tion till rim­li­ga hy­ror”, skri­ver de.

– Vi har hit­tat yt­ter­li­ga­re en form att bo i, för att öka val­fri­he­ten. Det är för ti­digt att ut­vär­de­ra men spän­nan­de att prö­va, sär­skilt i Sund­by­berg med ett så stort tryck på bo­stä­der, sä­ger Anders Sun­dqvist, kom­mu­ni­ka­tions­chef hos För­val­ta­ren.

Ex­akt vil­ka fas­tig­he­ter som blir ak­tu­el­la som för­söks­ob­jekt är in­te klart än. Men på Riss­ne­le­den 17–95 och Bergs­höj­den 4–68 har de bo­en­de er­bju­dits om­bild­ning. Om de om­bild­ning­ar­na in­te går ige­nom kan det bli en pi­lot­sats­ning där.

För­val­ta­ren an­ser att ägar­lä­gen­he­ter och an­del­sä­gar­lä­gen­he­ter lig­ger in­om all­män­nyt­tans upp­drag, och att de kom­mer kun­na er­bju­da ett tryggt bo­en­de även i den­na form.

– Att blan­da bo­en­de­for­mer ökar mång­fald och at­trak­ti­vi­tet. Det är en möjlighet för sta­den att ut­veck­la.

För per­so­ner som in­te kan kö­pa bo­stads­rätt kan en an­delsä­gar­lä­gen­het va­ra ett al­ter­na­tiv, en­ligt Anders Sun­dqvist.

– Ban­ker och and­ra ak­tö­rer kom­mer sä­kert att an­pas­sa sig till be­ho­ven, de mås­te tän­ka li­te så.

Al­la po­li­tis­ka par­ti­er har rös­tat för för­sla­get, för­u­tom Väns­ter­par­ti­et.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

PILOT. An­del­sä­gar­lä­gen­he­ter ska tes­tas först i Hal­lon­ber­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.