Troy hit­ta­de bän­ken – vid sko­lan

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Pri­de­bän­ken fick stå kvar en vec­ka. För­ra hel­gen stals den – men hit­ta­des re­dan på mån­da­gen av en mel­lan­sta­di­e­e­lev på Grön­kulla­sko­lan.

– Det kän­des gans­ka bra, sä­ger Troy Ek­holm.

För­ra hel­gen ha­de nå­gon ta­git den regn­bågs­fär­ga­de bän­ken i stål från Riss­ne torg. Kom­mu­nens an­ställ­da gav sig ut och le­ta­de bå­de på sön­da­gen och på mån­dags­mor­go­nen.

Men det var 9-åri­ga Troy Ek­holm på Grön­kulla­sko­lan som hit­ta­de den. Bän­ken låg väl gömd i ett buskage, in­till gång- och cy­kel­vä­gen mel­lan två skol­bygg­na­der.

– Vi var på väg till mel­lis vid två-ti­den. Då låg den där, fast man såg knappt nå­got. Ba­ra rän­der som var mör­ka­re av skug­gor­na, sä­ger Troy Ek­holm.

– Mamma ha­de be­rät­tat om den färg­gla­da bän­ken som för­svun­nit och att man skul­le kon­tak­ta po­li­sen om man såg den.

Ef­tersom Troy in­te ha­de nå­gon te­le­fon fick en vux­en kom­ma och tit­ta på bän­ken.

Om det se­dan var de, el­ler nå­gon an­nan som ock­så ha­de sett bän­ken, som fick po­li­sen att kom­ma till Riss­ne vet de in­te. Men på kväl­len när bar­nen var ute och lek­te stod det po­lis­bi­lar i när­he­ten av sko­lan och bän­ken kom till­rät­ta.

– Det var tur att jag gick på cy­kel­ba­nan, an­nars ha­de jag in­te sett den, sä­ger Troy Ek­holm.

Sto­re­bror Max­i­mus Ek­holm, 12 år, är li­te av­und- sjuk på fyn­det. Men sys­ko­nen har kom­mit på idéer åt kom­mu­nen för att bän­ken in­te ska för­svin­na igen:

– De bor­de svet­sa fast den. Se­dan kan de sät­ta en sän­da­re på den så att man ser var den är.

Vad tror du om de­ras idéer?

– Jag är in­te in­gen­jör, det finns sä­kert en mas­sa idéer. Det är in­te kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sund­by- berg som vet bäst, sä­ger Mi­kael T. Eriks­son (M) när Vi i Sund­by­berg fram­för bar­nens för­slag.

Dä­re­mot ska kom­mu­nen för­dubb­la sin eko­no­mis­ka satsning, från 100 000 kro­nor till 200 000 kro­nor, på yt­ter­li­ga­re be­mö­tan­de-ut­bild­ning­ar i Riss­ne. Bän­ken ska stäl­las till­baks. När det ska bli av kan in­te Mi­kael T. Eriks­son sva­ra på ut­an hän­vi­sar till för­valt­ning­en.

Po­li­sen har till att bör­ja med be­trak­tat hän­del­sen som stöld; det kan även bli tal om hat­brott, en­ligt kom­mun­po­li­sen Pe­ter Saar­man.

– An­ting­en är det ba­ra ett bus­streck, att man valt den här bän­ken ba­ra för att man vet att det får upp­märk­sam­het; då fal­ler det ju li­te grann. El­ler så tyc­ker nå­gon att den in­te hör hem­ma i Riss­ne, då blir mo­ti­vet att man in­te har ac­cep­tans, sä­ger han.

Sund­by­bergs stad ser det dä­re­mot som ett hat­brott.

– Om de fort­sät­ter kom­mer vi att vid­ta än­nu fler åt­gär­der för att fy­siskt ma­ni- fe­s­te­ra al­las li­ka vär­de, sä­ger Mi­kael T. Eriks­son.

Att bän­ken har va­rit ”i risk­zo­nen” har kom­mu­nen va­rit med­ve­ten om. Men att nå­gon skul­le stjä­la den för­vå­nar Fred­rik Härdén, chef för stads­mil­jö- och ser­vice­för­valt­ning­en.

– Vi för­ank­rar al­la park­bän­kar. Här har vi dess­utom gju­tit be­tong­fun­da­ment som vi satt fast den i. Det är en av an­led­ning­ar­na till att det ta­git tid, sä­ger han.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

GÖMSTÄLLE. Troy och Max­i­mus Ek­holm be­rät­tar om när Troy hit­ta­de Pri­de­bän­ken, in­te sär­skilt långt från plat­sen där den stod fast­skru­vad. ”Den låg gömd i bus­kar­na.”

TUNGT. En last­bil be­höv­des för att pla­ce­ra ut Pri­de­bän­ken i me­tall för­ra tors­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.