Kompromiss om hy­res­rät­ter

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

De sty­ran­de par­ti­er­na har nått en över­ens­kom­mel­se med V ifrå­ga om för­sälj­ning­en av Riss­ne cent­rum. Två hy­res­fas­tig­he­ter in­går in­te läng­re i pa­ke­tet.

Kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de för­ra sommaren att cent­rum­fas­tig­he­ter i Riss­ne, Hal­lon­ber­gen och Ör ska säl­jas till pri­va­ta ak­tö­rer.

I pa­ke­tet med Riss­ne cent­rum var två av För­val­ta­rens hy­res­fas­tig­he­ter tänk­ta att in­gå. Des­sa finns på Rid­vä­gen och Odal­vä­gen.

Nu är de un­dan­tag­na från för­sälj­ning­en, ef­ter en över­ens­kom­mel­se mel­lan det grön­blå sty­ret och Väns­ter­par­ti­et. För V är det vik­tigt att hy­res­fas­tig­he­ter­na blir kvar in­om För­val­ta­ren.

Mot­pre­sta­tio­nen från V är ett löf­te om att in­te för­se­na pro­ces­sen ge­nom att yr­ka på åter­re­miss när till­del­nings­be­slu­tet fat­tas i full­mäk­ti­ge.

Men över­ens­kom­mel­sen be­ty­der in­te nöd­vän­digt­vis att bo­stä­der­na för­blir hy­res­rät­ter.

– Ge­nom att un­dan­ta des­sa hy­res­fas­tig­he­ter från kom­man­de för­sälj­ning får al­la hy­res­gäs­ter i om­rå­det sam­ma möjlighet att visa in­tres­se för att äga si­na eg­na hem i fram­ti­den, sä­ger Mi­kael T. Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, i ett press­med­de­lan­de.

Han har sett ett ökat in­tres­se för att om­bil­da till bo­stads­rät­ter i sam­band med att cent­rum­för­sälj­ning­en kom­mit på tal.

Op­po­si­tions­rå­det Jesper Wiklund (V) kom­mer fort­fa­ran­de be­va­ka att cent­rum­för­sälj­ning­en in­te le­der till mins­kad till­gång till ex­em- pel­vis mat­bu­tik, vård­cen­tral el­ler fri­tids­gård i Riss­ne.

– Det finns fle­ra sa­ker i cent­rum­för­sälj­ning­en som är pro­ble­ma­tis­ka, men för Väns­ter­par­ti­et är det pri­o­ri­te­rat att räd­da hy­res­rät­ter­na in­om För­val­ta­ren från för­sälj­ning. En frå­ga som oro­at många av de bo­en­de i om­rå­det, sä­ger han i det ge­men­sam­ma press­med­de­lan­det.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kom­mer dä­re­mot att yr­ka av­slag när ett be­slut om till­del­ning tas. Men de har in­te till­räck­ligt många man­dat för att själ­va få ige­nom en så kal­lad mi­no­ri­tets­å­ter­re­miss.

Helst skul­le op­po­si­tions­rå­det Pe­ter Schil­ling (S) sett att bo­stä­der­na va­rit kvar in­om För­val­ta­ren, men nu ser han en risk i att de istäl­let om­bil­das in­om en snar fram­tid.

– Man ha­de kun­nat skri­va in i av­ta­let att hy­res­fas­tig­he­ter­na in­te får säl­jas in­om ett visst an­tal år, sä­ger han.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

KOMPROMISS. Hy­res­fas­tig­he­ter i Riss­ne blir kvar hos För­val­ta­ren ett tag till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.