”Ka­pa­ci­te­ten finns att gå långt”

Sund­by­berg lacrosse gör de­but i Eu­ro­pa­spe­let

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Anders Ek­ström

”Det ska bli in­tres­sant och se var vi står mot and­ra lag.”

För förs­ta gång­en nå­gon­sin deltar Sund­by­berg lacrosse i Eu­ro­pa­spel. Och trots att herr­la­get är en roo­kie i detta sam­man­hang är mål­sätt­ning­en hög.

– Vi ska ta oss till fi­nal, sä­ger San­ny Falk, spe­lan­de trä­na­re.

Årets SM slu­ta­de i vå­ras slu­ta­de med en andra­plats. In­te helt en­ligt be­räk­ning­ar­na, men i år var an­ta­go­nis­ten Foc Fars­ta nå­got star­ka­re. Men de var de in­te 2016.

Då tog ju Sund­by­bergs lacrosse­her­rar sitt ab­so­lut förs­ta SM-guld nå­gon­sin. En stor lätt­nad för al­la in­blan­da­de.

Och för­u­tom äran att ta guld, in­ne­bar fjol­års­se­gern även att de kva­li­fi­ce­ra­de sig till årets Cham­pi­ons cup. Lacrossens mot­sva­rig­het till Cham­pi­ons Le­a­gue. Detta för förs­ta gång­en i klub­bens 30-åri­ga histo­ria.

– Det känns spän­nan­de och ska bli rik­tigt kul. Fars­ta har be­rät­tat att det är en ro­lig upp­le­vel­se och det ska bli in­tres­sant och se var vi står mot and­ra lag i Eu­ro­pa, be­rät­tar klub­bi­ko­nen San­ny Falk som är spe­lan­de trä­na­re i la­get.

Och nyss nämn­da Fars­ta har pre­ste­rat bra i Eu­ro­pa ti­di­ga­re. En se­ger och två sil­ver har sö­derorts­gäng­et bär­gat hem till Sve­ri­ge i cu­pens snart ti­o­å­ri­ga histo­ria. Nu vill Sum­pan byg­ga vi­da­re på de fi­na blå­gu­la fram­gång­ar­na på kon­ti­nen­ten.

I Sund­by­bergs grupp in­går eng­els­ka Che­ad­le och bel­gis­ka Brai­ne Lions. En bra grupp för Sum­pan, me­nar Falk.

– Det är tre lag i grup­pen och det är två som se­dan går vi­da­re. Che­ad­le är fa­vo­ri­ter i he­la cu­pen så det var bra att vi fick dem re­dan i grup­pen. Bel­gar­na ska in­te va­ra någ­ra pro­blem för oss.

Eng­elsk lacrosse är över­läg­sen i Eu­ro­pa. Bakom dem finns fle­ra star­ka na­tio­ner såsom Tyskland, Tjec­ki­en, Nor­ge och Fi­nalnd. Även Sve­ri­ge är en bra lacrosse­na­tion på eu­ro­pe­isk ni­vå. Det vill Sum­pan visa i hel­gens Cham­pi­ons cup i bel­gis­ka Gent i Flan­dern.

– Vi är en bra trupp som åker och vi ska ta oss till fi­nal, tyc­ker jag. Där ska vi ab­so­lut kun­na rub­ba Che­ad­le. Det är upp till oss själ­va nu, sä­ger Falk.

Vad be­ty­der detta för Sund­by­berg lacrosse?

– En kul upp­le­vel­se. Och går det bra så ger det såklart ring­ar på vatt­net. Vi har dess­utom re­dan nu fått in ett par spe­la­re ny­li­gen och fått igång vårt ju­ni­or­lag. De är drygt tio år gam­la och kört ett par trä­ning­ar nu, det är bra för oss och sporten.

San­ny Falk

FO­TO: PATRIC ISAKS­SON

DE­BUT. Dan Ro­es Sund­by­berg lacrosse spe­lar i hel­gen för förs­ta gång­en Cham­pi­ons cup. Och de sik­tar då på att gå långt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.