DE HAR FÅTT NOG AV SOPKAOSET

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - FOTO: PRIVAT Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Mikrovågsug­nar, bad­rumsvå­gar och in­te minst mat­res­ter har dum­pats på den of­ta över­ful­la åter­vin­nings­sta­tio­nen mel­lan Duv­kulla­vä­gen och Ulvsun­da­le­den.

– Det kom­mer ska­tor, krå­kor och rå­di­sar, sä­ger gran­nen Bir­ger An­ders­son.

Pro­ble­men med stö­ket vid åter­vin­nings­sta­tio­nen för­vär­ras emel­lanåt.

– Pingst­hel­gen var hemsk! Jag ha­de gäs­ter och det var in­te så ro­ligt att sit­ta och äta tår­ta på bal­kong­en, sä­ger Bir­ger An­ders­son som bor i ett av hu­sen på Duv­kulla­vä­gen med föns­ter ut mot åter­vin­nings­sta­tio­nen.

Att den syns från Ulvsun­da­le­den för där­e­mot med sig att många stan­nar till ba­ra för att kas­ta skräp, även om de in­te hör hem­ma i om­rå­det.

Yr­kes­fö­ra­re har an­vänt plat­sen för att stan­na till och ut­rät­ta si­na be­hov, fram­för ögo­nen på de bo­en­de i hu­sen in­till. Ef­ter att con­tain­rar­na flyt­ta­des ihop för ett

år se­dan, så att det in­te går att kom­ma in emel­lan dem, har det­ta pro­blem mins­kat men in­te för­svun­nit helt.

Så väl­stä­dat som det är när Vi i Sund­by­berg da­gen där­på kom­mer för att pra­ta med de bo­en­de på Duv­kulla­vä­gen är det säl­lan, en­ligt Bir­ger An­ders­son. Bå­de han och gran­nar ha­de då sagt ifrån om att det in­te kun­de se ut som det gjor­de.

För­ra tis­da­gen kom FTI, fö­re­ta­get som har an­svar för sta­tio­nen, för att rö­ja upp. På ons­dags­mor­go­nen åk­te de en ex­tra vän­da för att töm­ma en tid­nings­in­sam­ling som in­te hanns med.

Men även om FTI stä­dar ibland åter­kom­mer pro­ble­met. Dess­utom störs de bo­en­de av ljud bå­de från töm­ning­ar och från per­so­ner som släng­er glas i con­tai­nern.

Där­för vill Bir­ger An­ders­son att åter­vin­nings­sta­tio­nen flyt­tas. Om den ha­de le­gat i nå­got av skogs­par­ti­er­na in­till ha­de det va­rit bätt­re.

– Den ska lig­ga mel­lan le­der­na, in­te in mot hu­sen, sä­ger han.

För Bir­ger An­ders­son, som bott i sin bo­stads­rätt se­dan 2011, ska­par det van­triv­sel.

– Jag är upp­vux­en här, jag föd­des 1945 i ett av hu­sen där bor­ta. Det här är mi­na barn­doms­kvar­ter, sä­ger han och pe­kar in mot vil­la­om­rå­det.

Gran­nar­na Bengt och El­sy Törn­bladh har bott på Duv­kulla­vä­gen se­dan 1972 och är ock­så tröt­ta på åter­vin­nings­sta­tio­nen, som pla­ce­ra­des ut för om­kring 15 år se­dan.

– Det är tra­giskt, det är in­te av i dag att det ska se ut så här, sä­ger El­sy Törn­bladh.

”Den ska lig­ga mel­lan le­der­na, in­te in mot hu­sen.”

FOTO: PRIVAT

STÖKIGT. Så här såg det ut fö­re den se­nas­te töm­ning­en. Då ring­de fle­ra gran­nar och på­ta­la­de pro­ble­men för FTI (För­pack­nings- och tid­nings­in­sam­ling­en).

STÖKIGT. Så här såg det ut fö­re den se­nas­te töm­ning­en. Då ring­de fle­ra gran­nar och på­ta­la­de pro­ble­men för FTI (För­pack­nings- och tid­nings­in­sam­ling­en).

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

LESS. Bengt och El­sy Törn­bladh är tröt­ta på att åter­vin­nings­sta­tio­nen stö­kas ned igen och igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.