Sum­pans da­mer är världs­et­ta

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

För förs­ta gång­en nå­gon­sin är ett ic­ke-ka­na­den­sisk lag världs­et­ta i cur­ling. Sum­pans lag Team Has­sel­borg är just nu ran­ka­de som bäst i värl­den.

– Jät­te­ro­ligt, såklart. Kul att vår sats­ning gett re­sul­tat, be­rät­tar skip­pern An­na Has­sel­borg.

Att bli bäst i värl­den är en dröm som de fles­ta id­rot­ta­re nå­gon gång har haft. Att kun­na stolt­se­ra högst på tro­nen och ja­gas istäl­let för att själ­va ja­ga.

Det är nå­got som Team Has­sel­borg just nu upp­le­ver. Cur­ling­da­mer­na, som täv­lar för Sund­by­bergs CK, är ran­ka­de som bäst i värl­den på dam­si­dan.

– Jät­te­ro­ligt, såklart. Kul att vår sats­ning gett re­sul­tat, även om det är ti­digt på sä­song­en fort­fa­ran­de, be­rät­tar skip­pern An­na Has­sel­borg.

En barn­doms­dröm?

– Ab­so­lut, så är det ju. Att bli bäst är ju en av an­led­ning­ar­na till att man spe­lar, fort­sät­ter An­na.

Or­sa­ken till världs­et­ta-sta­tu­sen är tro­get slit i fle­ra års tid.

– Vi har va­rit kon­se­kven­ta i drygt två sä­song­er nu och har en hög lägsta­ni­vå. Vi har kva­li­fi­ce­rat oss till de fles­ta täv­ling­ar­na och där­ef­ter till slut­spe­len.

– Den­na sä­song har vi bör­jat bra och har bland an­nat gått till tre se­mi­fi­na­ler och två fi­na­ler.

Att kun­na sat­sa hel­tid på sporten har hjälpt la­get fram­åt. Team Has­sel­borg har fått sti­pen- di­um via SOK:s ta­lang­pro­gram.

– För förs­ta gång­en får vi sat­sa hel­tid på cur­ling­en, ti­di­ga­re har vi al­la job­bat pa­ral­lellt. Det är en otro­lig möj­lig­het för oss.

I Sve­ri­ge är cur­ling­en en gans­ka li­ten sport med drygt 5 000 li­cen­si­e­ra­de spe­la­re. Men i Ka­na­da är den hy­per­stor och en dryg mil­jon ka­na­den­sa­re är ak­ti­va in­om is­spor­ten. Än­då är lil­la Sve­ri­ge värld­s­et- tor på bå­de herr- och dam­si­dan just nu. På dam­si­dan är det förs­ta gång­en nå­gon­sin som ett ic­ke-ka­na­den­siskt lag top­par ran­king­en.

– Det är li­te som när Sve­ri­ge vin­ner över Ka­na­da i hoc­key, ha ha. Det känns fan­tas­tiskt kul. Men det är än­då mest po­si­ti­va sa­ker vi får hö­ra av kon­kur­ren­ter­na.

Även om ran­king­en in­te au­to­ma­tiskt ge­ne­re­rar någ­ra seg­rar, är det ett skönt kvit­to på la­gets sta­tus. Och visst har 2017/18 bör­jat bra, med fle­ra pall­plat­ser och fi­na re­sul­tat.

Och he­la Sve­ri­ge hop­pas att for­men hål­ler i sig. Team Has­sel­borg ska näm­li­gen för­sva­ra lan­dets fär­ger i OS näs­ta år.

– OS ser vi al­la fram emot myc­ket. Det kom­mer bli en fan­tas­tisk upp­le­vel­se, verk­li­gen.

Som upp­ladd­ning vän­tar bland an­nat EM i no­vem­ber i Schweiz. Där­ef­ter ett par grand slams och även Con­ti­nen­tal cup i ja­nu­a­ri (cur- ling­ens Ry­der cup). Myc­ket kul att se fram emot för cur­ling­da­mer­na.

Om drygt fy­ra må­na­der (från 9 feb­ru­a­ri) vän­tar där­ef­ter höjd­punk­ten: OS i syd­ko­re­ans­ka Py­e­ong­chang. Upp­ladd­ning­en in­för OS på­går för fullt, även om la­get in­te ske­nar i väg i tankarna.

– Vi har li­te mind­re er­fa­ren­het än många av de and­ra la­gen, så för oss gäl­ler det att spe­la så myc­ket vi kan in­nan OS. Sam­la på oss er­fa­ren­het och fort­sät­ta mö­ta de bäs­ta la­gen i värl­den. De mat­cher­na be­ty­der myc­ket för vår ut­veck­ling.

Långt kvar såklart, men har ni tänkt på mål­sätt­ning­en i OS?

– Må­let är att gö­ra det bra och vi har ka­pa­ci­tet att slå al­la lag i värl­den. Har vi pric­kat in for­men så kan vi gå till slut­spel och ta me­dalj. Men myc­ket ska ju såklart stäm­ma just då, men vi har ka­pa­ci­te­ten att gå långt, sä­ger An­na som dock in­te lå­ter sig ske­na i väg.

– Vi har myc­ket att se fram emot den­na sä­song. Men sam­ti­digt mås­te vi le­va myc­ket i nu­et. Vi tar stän­digt en täv­ling, en match och en sten i ta­get.

”Må­let är att gö­ra det bra och vi har ka­pa­ci­tet att slå al­la lag i värl­den.”

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

FULLSPÄCKAT. Den­na sä­song vän­tar bland an­nat EM, fle­ra grand slams och fram­förallt OS för An­na Has­sel­borg (mit­ten) och hen­nes lag.

TILLSKOTT. Sa­ra McMa­nus (t v) och So­fia Ma­bergs kom bå­da in i la­get 2015. Agnes och An­na har va­rit i la­get länge.

MEDALJER. Sve­ri­ge har ta­git medaljer i fy­ra av de fem se­nas­te OS-spe­len. Blir det även i ett fem­te?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.