Av­lopp rann ut i Bäll­sta­ån

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

Av­lopps­vat­ten har läckt ut i Bäll­sta­ån. Nu har Stock­holm Vat­ten och Av­fall upp­täckt någ­ra fel­kopp­ling­ar som kan ha bi­dra­git till läc­ka­get. Upp­täck­ter­na har skett som en del av ett sys­te­ma­tiskt mil­jö­för­bätt­rings­ar­be­te. Det har hit­tills iden­ti­fi­e­rats fy­ra fel­kopp­ling­ar som har gjorts in­om fas­tig­he­ter som re­sul­te­rat i att av­lopps­vat­ten har run­nit ut i Bäll­sta­ån.

Fas­tig­hets­ä­gar­na ska nu ha åt­gär­dat de in­ter­na fel­kopp­ling­ar­na.

– Fel­kopp­ling­ar­na har re­sul­te­rat i att av­lopps­vat­ten an­slu­tits där det ba­ra ska rin­na regn­vat­ten, sä­ger Jens Fa­ger­berg, ut­red­nings­in­gen­jör på Stock­holm vat­ten och av­fall, till Vi i Sund­by­berg.

Det på­går fort­fa­ran­de un­der­sök­ning­ar om det skett fel­kopp­ling­ar på fler stäl­len. Stock­holm Vat­ten och Av­fall an­sva­rar ba­ra för Stock­holms stads del av Bäll­sta­åns till­rin­nings­om­rå­de, så hur det ser ut i Sund­by­berg vet in­te Jens Fa­ger­berg. – Det vå­gar jag in­te ut­ta­la mig om, sä­ger han. Upp­täck­ten om fel­kopp­ling­ar ska ha gjorts ef­ter att Stock­holm Vat­ten och Av­fall ta­git pro­ver och fil­mat in­ne i led­nings­sy­ste­met. Stock­holm Vat­ten och Av­fall har även hällt fär­gäm­nen i to­a­let­ter för att se vart av­lopps­vatt­net ham­nar. – Det är li­te av ett de­tek­tiv­ar­be­te, sä­ger Jens Fa­ger­berg. Från Sund­by­bergs stads si­da har de än­nu in­te hun­nit sät­ta sig in i om kom­mu­nen på­ver­kas.

– Jag ska för­sö­ka få tag på nå­gon på Stock­holm Vat­ten och Av­fall. Men att det skul­le va­ra nå­got akut kan jag in­te tän­ka mig, sä­ger mil­jö­chef Eva-Christina Ar­vids­son.

FOTO: MOSTPHOTOS

ÅN. Små­båts­hamn vid Bäll­sta­ån i Sund­by­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.