Hem­tjänst läm­na­de fals­ka fak­tu­ror

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Ett hem­tjänst­fö­re­tag har re­gi­stre­rat be­sök hos kun­der ut­an att ha va­rit där, en­ligt kom­mu­nen. Trots krav på bätt­ring har pro­ble­men fort­satt och nu är av­ta­let hävt.

Av­ta­let med hem­tjänst­fö­re­ta­get har hävts då be­sök hos kun­der har re­gi­stre­rats fel­ak­tigt. Kom­mu­nen har kon­sta­te­rat att fle­ra be­söks­ti­der har ju­ste­rats och att fö­re­ta­get så­le­des läm­nat orik­ti­ga upp­gif­ter. Vid ett till­fäl­le har en larm­patrull va­rit hos en kund sam­ma tid­punkt som hem­tjänst­fö­re­ta­get på­stått sig ha va­rit där. Då har ing­en per­so­nal fun­nits på plats.

Dess­utom har kom­mu­nen miss­tänkt att an­hö­ri­ga till de äld­re har an­ställts in­om fö­re­ta­get, nå­got som in­te får fö­re­kom­ma.

När kom­mu­nen i april kräv­de svar på var­för det har bli­vit så­här, var de in­te nöj­da med fö­re­ta­gets för­kla­ring­ar. ”Mis­stan­ke om oe­gent­lig­he­ter kvar­står”, skrev äldre­för­valt­ning­en.

Av­vi­kel­ser­na var av den all­var­li­gas­te gra­den och kun­de le­da till att av­ta­let hävs, om de in­te åt­gär­das.

I bör­jan av sep­tem­ber var en bi­stånds­hand­läg­ga­re hos kom­mu­nen på be­sök hos en äld­re per­son, som skul­le ha be­sök tre gång­er per dag av hem­tjäns­ten. Des­sa ha­de ock­så re­gi­stre­rats som ut­för­da av fö­re­ta­get se­dan lång tid till­ba­ka.

Men en­ligt kun­den själv var de där en gång per dag och ring­de ett sam­tal på ef­ter­mid­da­gen.

En­ligt ut­fö­ra­ren skul­le de dess­utom ha ge­nom­fört ett be­sök på en tim­me och 34 mi­nu­ter, un­der sam­ma tid­punkt som kom­mu­nens bi­stånds­hand­läg­ga­re var där.

”All­var­lig av­vi­kel­se av sam­ma art som un­der vå­ren, kom­mer åter­i­gen till äldre­för­valt­ning­ens kän­ne­dom”, skri­ver kom­mu­nens upp­hand­lings­chef i ett häv­nings­be­slut.

Hem­tjänst­fö­re­ta­get får ut­fö­ra upp­drag hos kun­der till och med fre­da­gen 13 ok­to­ber.

FOTO: MOSTPHOTOS

FUSK. Hem­tjänst­fö­re­ta­get re­gi­stre­ra­de ett falskt be­sök hos en äld­re per­son sam­ti­digt som kom­mu­nens bi­stånds­hand­läg­ga­re ha­de va­rit där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.