Vand­ra i dec­kar­spå­ren

Lis­beth Sa­lan­der be­sök­te Hög­klinta­vä­gen i en av Sti­eg Lars­sons be­röm­da böc­ker. Nu in­vigs yt­ter­li­ga­re tre lit­te­rä­ra skyl­tar – i år med deckar­te­ma.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Hur stark Sund­by­bergskopp­ling­en är för själ­va för­fat­tar­na va­ri­e­rar. Sti­eg Lars­son har skri­vit om hur hu­vud­per­so­nen Lis­beth Sa­lan­der be­sök­te sin hac­ker­kom­pis på Hög­klinta­vä­gen. Men nå­gon an­nan kopp­ling till Sund­by­berg har in­te för­fat­ta­ren.

– Han bod­de väl på Sö­der, kom­men­te­rar en för­bi­pas­se­ran­de kvin­na ut­an­för hu­set där skyl­ten ska pla­ce­ras ut.

En scen i Sti­eg Tren­ters bok be­skri­ver hur Har­ry Fri­berg åker för­bi Ek­bac­ken och sväng­er av mot Sol­val­la.

An­ders Lun­dqvist, son till barn­boks­för­fat­ta­ren Vic Su­nes­son, är själv upp­vux­en i hu­set på Es­pla­na­den. Han har va­rit fö­re­bild för hu­vud­per­so­nen i de böc­ker där barn ska lö­sa myste­ri­er och kom­mer att be­rät­ta om si­na barn­domsmin­nen på in­vig­ning­en.

– Vi tog ett deckar­te­ma i år, det är ro­ligt med tre för­fat­ta­re i sam­ma gen­re. De är från li­te oli­ka tids­pe­ri­o­der, sä­ger bib­li­o­teks­che­fen Mar­ga­re­ta Engs­trand.

Kom­mu­nen hop­pas på att kun­na sät­ta ut fler skyl­tar, åt­minsto­ne en om året.

– Man får gär­na läm­na för­slag på plat­ser som om­nämnts. Vi sak­nar kvinn­li­ga för­fat­ta­re och sprid­ning i he­la kom­mu­nen; myc­ket hand­lar om cen­tra­la Sund­by­berg, sä­ger Mar­ga­re­ta Engs­trand.

Hur lång­sök­ta får kopp­ling­ar­na va­ra?

– De ska va­ra gans­ka tyd­li­ga än­då, sä­ger Mar­ga­re­ta Engs­trand.

Att det står ”Sund­by­berg” i en bok är allt­så in­te till­räck­ligt, helst ska det fin­nas en plats ut­pe­kad.

Den lit­te­rä­ra vand­ring­en in­leds kloc­kan 12 och av­slu­tas med ett för­fatt­ar­be­sök av dec­kar­för­fat­ta­ren An­ders de la Mot­te på Signal­fa­bri­kens bib­li­o­tek.

Idén om att sät­ta ut skyl­tar vid plat­ser med lit­te­rär an­knyt­ning kom­mer ur­sprung­li­gen från ett med­bor­gar­för­slag. De förs­ta fem sat­tes ut och in­vig­des i bör­jan av ok­to­ber 2015, även då med en lit­te­rär vand­ring.

Någ­ra vec­kor där­ef­ter blev det po­li­tiskt makt­skif­te i kom­mu­nen. Men det grön­blå sty­ret har ta­git vid och gjort skyl­tin­vig­ning­en till en tra­di­tion.

– Vi är myc­ket stol­ta över att ha för­fat­ta­re med Sund­by­bergskopp­ling. För oss är kul­tur och bild­ning centralt för att byg­ga ett starkt lo­kalt sam­häl­le, sä­ger Jo­han Storå­kers (L), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Han står för årets invigning till­sam­mans med Ste­fan Berg­ström (C), ord­fö­ran­de i stads­mil­jö- och tek­nis­ka nämn­den.

”Vi sak­nar kvinn­li­ga för­fat­ta­re och sprid­ning i he­la kom­mu­nen.”

CI­TAT. De förs­ta skyl­tar­na sat­tes upp i ok­to­ber 2015. Rag­nar Thour­si­es dikt ”Sund­by­bergs­pro­lo­gen” ci­te­ra­des of­ta av Olof Pal­me.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

VIC SU­NES­SON. Es­pla­na­den 15.

STI­EG TRENTER. Kors­ning­en Järn­vägs­ga­tan/Eko­vä­gen.

STI­EG LARS­SON. Hög­klinta­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.