Kom­mu­nen: Att flyt­ta på den är in­te möj­ligt

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Om kla­gomå­len åter­kom­mer får Sund­by­bergs stad ta en di­a­log med fö­re­ta­get som skö­ter åter­vin­nings­sta­tio­nen.

Men att flyt­ta sta­tio­nen är in­te ett rim­ligt al­ter­na­tiv, en­ligt kom­mu­nen.

I förs­ta hand är det fö­re­ta­get För­pack­nings- och tid­nings­in­sam­ling AB, FTI, som är an­sva­rigt för städ­ning­en vid si­na åter­vin­nings­sta­tio­ner.

Men om nå­gon är miss­nöjd med hur de skö­ter om sta­tio­ner­na, är kom­mu­nen tack­sam om de får kän­ne­dom om pro­ble­men.

– Om man har syn­punk­ter kan man hö­ra av sig till vårt ser­vice­cen­ter, så kan vi han­te­ra frå­gan där, sä­ger Fred­rik Härdén, chef för stads­mil­jö- och tek­nis­ka för­valt­ning­en vid Sund­by­bergs stad.

De bo­en­de har redan hört av sig till kom­mu­nen. Vad som går att gö­ra åt pro­ble­men just på Duv­kulla­vä­gen kan in­te Fred­rik Härdén sva­ra på. Men ge­ne­rellt sett skul­le åter­kom­man­de stök le­da till att kom­mu­nen får ha en di­a­log med FTI om att

de i så fall in­te skö­ter sig en­ligt av­tal.

– Om det är åter­kom­man­de pro­blem så får vi tit­ta på hel­he­ten, sä­ger han.

FTI har bygg­lov för åter­vin­nings­sta­tio­nen, nå­got som krävs för att få stäl­la upp en så­dan.

Att flyt­ta på sta­tio­nen, som Bir­ger An­ders­son på Duv­kulla­vä­gen öns­kar, ser in­te kom­mu­nen som en möj­lig lös­ning.

– Vi är en li­ten stad till ytan, det är svårt att hit­ta plat­ser. Vi har gett bygg­lov där det är så lämp­ligt som möj­ligt. Jag har svårt att tro att vi kom­mer att flyt­ta på den, sä­ger Fred­rik Härdén.

De som flyt­tar in i Stads­huslun­den kom­mer att ha ett eget mil­jö­r­um för åter­vin­ning och hän­vi­sas allt­så

”Vi är en li­ten stad till ytan.”

in­te till sta­tio­nen på Duv­kulla­vä­gen.

Vi i Sund­by­berg har sökt fö­re­trä­da­re för FTI.

BLICKFÅNG. Ut­sik­ten från Bir­ger An­ders­sons bal­kong är in­te så trev­lig när åter­vin­nings­sta­tio­nen är stö­kig, med al­le­han­da skrot som slängs av bi­lis­ter då de stan­nar till längs Ulvsun­da­le­den. ”Män­ni­skor har ut­rät­tat si­na be­hov där”, sä­ger han.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.