Kom­mu­nen vill hö­ja äld­re­taxa

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Tax­or in­om so­ci­al- och äldre­omsorg fö­reslås hö­jas, för bland an­nat bo­en­de­av­gif­ter och max­tax­an för hem­tjänst. En­ligt de sty­ran­de i kom­mu­nen hand­lar höj­ning­en i förs­ta hand om att an­pas­sa av­gif­ter­na till det stat­ligt be­slu­ta­de pris­bas­belop­pet.

Op­po­si­tio­nen har ifrå­ga­satt höj­ning­ar som går utö­ver det­ta, och vad de ska ge för ef­fek­ter på verk­sam­he­ten.

Un­der se­nas­te full­mäk­ti­ge­mö­tet, då tax­e­höj­ning­en var ett av be­slut­sä­ren­de­na, skic­ka­des den där­för på åter­re­miss.

Ma­ria Boh­man (KD), äld­re­nämn­dens ord­fö­ran­de, på­pe­ka­de att av­gif­ter­na räk­nas fram ut­i­från in­komst och att en del där­för in­te be­ta­lar nå­got. ”Jag skul­le gär­na stå här och öns­ka att allt är gra­tis”, sa hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.