”Märk­lig kam­panj mot verk­lig­he­ten”

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - FOTO: ULRICA AN­DERS­SON Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Nam­nin­sam­ling­ar har star­tats av op­po­si­tions­po­li­ti­ker för att räd­da Folk­tand­vår­den i Hal­lon­ber­gen. En ”märk­lig kam­panj mot verk­lig­he­ten”, en­ligt kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mi­kael T. Eriks­son (M).

Ett be­slut togs ny­li­gen om att slå ihop Folk­tand­vår­dens mot­tag­ning i Hal­lon­ber­gen med den i cen­tra­la Sund­by­berg.

Op­po­si­tions­rå­det Pe­ter Schil­ling (S) tyc­ker att de sty­ran­de kom­mun­po­li­ti­ker­na är för tys­ta i frå­gan.

– Be­ho­vet av en mot­tag­ning finns. Vad gör kom­mu­nen nu? Fle­ra av kom­mu­nal­rå­den sit­ter i lands­ting­et och kan på­ver­ka den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten där, sä­ger han.

En privat tand­vårdsmot­tag­ning finns i Hal­lon­ber­gens cent­rum. Al­li­ans­fö­re­trä­da­re i lands­ting­et har sagt att en privat ak­tör skul­le kun­na ta över den mot­tag­ning som nu är lands­tings­dri­ven. Men en så­dan lös­ning är in­te Pe­ter Schil­ling nöjd med.

Att be­ho­ven av tand­vård är sto­ra i Hal­lon­ber­gen hand­lar om re­el­la so­ci­a­la pro­blem som be­hö­ver tas tag i, en­ligt ho­nom.

– Det är ett till­kor­ta­kom­man­de av lands­ting­et. Man ger ba­ra bort en verk­sam­het. De ka­pi­tu­le­rar in­för en sam­hälls­upp­gift, sä­ger han.

Var ska peng­ar­na i så fall tas?

– Man skul­le kun­na ef­fek­ti­vi­se­ra upp­hand­ling­en i lands­ting­et, fö­re­slår Pe­ter Schil­ling.

Nam­nin­sam­ling­ar har star­tats av op­po­si­tions­fö­re­trä­da­re i hopp om att mot­tag­ning­en i Hal­lon­ber­gen än­då ska bli kvar.

Väns­ter­par­ti­et i Sund­by­berg har ock­så re­a­ge­rat på hop­slag­ning­en av mot­tag­ning­ar­na. Ve­ro­ni­ca Kal­lan­der (V) kom­men­te­rar i en av nam­nin­sam­ling­ar­na: ”Att i en stads­del med låg so­cio­e­ko­no­mi, höga ohäl­so­tal och säm­re tand­häl­sa, från lands­ting­et väl­ja att läg­ga ner Folk­tand­vår­den och hop­pas på att nå­gon privat ak­tör kom­mer istäl­let, är full­stän­digt hu­vud­löst!”

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Mi­kael T. Eriks­son (M), be­skri­ver det som att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na be­dri­ver ”en märk­lig kam­panj mot verk­lig­he­ten”.

– Snac­ka om att osyn­lig- gö­ra den tand­lä­ka­re som redan finns där i dag, sä­ger han och syf­tar på den be­fint­li­ga, pri­va­ta mot­tag­ning­en.

I sam­tal har lands­ting­et re­dogjort för sin plan med att ta in en privat ak­tör, en­ligt Mi­kael T. Eriks­son som hop­pas att en and­ra tand­lä­kar­mot­tag­ning ska fin­nas i Hal­lon­ber­gen så snart som möj­ligt ef­ter att Folk­tand­vår­den flyt­tat.

Han tror att en privat ak­tör har möj­lig­he­ter att lyc­kas.

– Den verk­sam­het som finns i dag går ju runt, sä­ger han.

”Snac­ka om att osyn­lig­gö­ra den tand­lä­ka­re som redan finns där i dag.”

KAN STÄNGA. ”Väl­kom­men till Folk­tand­vår­den” står det vid en­trén i Hal­lon­ber­gens cent­rum – än så länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.