Kan åka he­la vägen fram

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Eli­na Lund­berg El­li­nor Prawitz Ulrica An­ders­son

Nu är er­sätt­nings­bus­sar­na väck och al­la re­se­nä­rer längs med he­la tvär­ba­nan kan åter kli­va på tå­get. En sex må­na­der lång av­stäng­ning av tra­fi­ken är där­med över.

Sen i bör­jan av au­gusti har tå­gen kört som van­ligt mel­lan Sol­na och Sto­ra Es­sing­en men nu öpp­nas allt­så he­la ba­nan ge­nom Sö­derort och Sjöstan till nya sta­tio­nen i Sick­la.

”Stor dag för al­la som re­ser kol­lek­tivt i Stock­holm, Sol­na, Sund­by­berg och Nac­ka”, kom­men­te­rar Stock­holms tra­fik­bor­gar­råd, Da­ni­el Helldén (MP), på Twit­ter.

Det nya sig­nal­sy­ste­met gör att re­se­nä­rer kan åka he­la tvär­ba­ne­lin­jen ut­an att by­ta i Al­vik. In­för tra­fik­star­ten har det ny­instal­le­ra­de sig­nal­sy­ste­met tes­tas med tom­ma tåg och be­ty­get är gott.

– Det har fun­ge­rat ut­märkt, sä­ger Claes Kei­su på SL:s press­tjänst.

P4 Stock­holms Kol­lek­tiv­kol­len har där­e­mot rap­por­te­rat om bå­de vagn­fel och el­fel längs lin­jen se­dan star­ten i mån­dags.

Un­der av­stäng­ning­en har det ock­så byggts nya vänd­spår vid Mår­tens­dal, Årsta­berg och Al­viks strand för att SL ska kun­na öka tur­tät­he­ten från dagens 7,5 mi­nu­ters tra­fik till 2,5 mi­nu­ter. Men SL väx­lar in­te upp di­rekt. – Nej, vi mås­te kö­ra in det nya sy­s­te­met in­nan vi gö­ra för­änd­ring­ar men tä­ta­re av­gång­ar är vår am­bi­tion på sikt, sä­ger Claes Kei­su.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

I TRA­FIK. Nu går det att ta tvär­ba­nan he­la vägen till Sick­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.