Drift­de­på bätt­re för stans sköt­sel

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Ste­fan Berg­ström (C) stads­mil­jö­kom­mu­nal­råd

Svar på ”Låt bli växt­hu­set!” i Vi i Sund­by­berg nr 35. Be­rit Ax­els­son (V) på­står ut­an be­lägg att ”de har som mål att pri­va­ti­se­ra all kom­mu­nal verk­sam­het av ren prin­cip” el­ler att ”vi tving­as sä­ga upp per­so­na­len i växt­hu­set”.

Sta­dens växt­hus, som nu lig­ger ne­dan­för Ek­bac­ken vid järn­vä­gen, mås­te flyt­tas in­för ut­bygg­na­den av Mäl­ar­ba­nan. Den per­so­nal som ar­be­tar i växt­hu­set ar­be­tar för­stås in­te där he­la året, ut­an finns ock­så ute i den all­män­na drif­ten av sta­dens ytor. Om det blir ett år ut­an växt­hus in­nan den sam­la­de de­pån står klar, så kom­mer där­för be­ho­vet av sä­songs­an­ställ­da va­ra mind­re, vil­ket i sin tur ger läg­re lö­ne­kost­na­der.

Sam­ti­digt finns sam­ord­nings­vins­ter i att sam­la all verk­sam­het till en ge­men­sam de­på med växt­hus. In­te minst för att ska­pa en jäm­ställd ar­bets­mil­jö. Och in­te som i dag då det till ex­em­pel in­te finns om­kläd­nings­rum och duschut­rym­men för bå­da kö­nen över­allt.

Jag är stolt över det ar­be­te och den kre­a­ti­vi­tet som ge­nom­sy­rar Stads­mil­jö- och ser­vice­för­valt­ning­en när det gäl­ler sköt­seln och ut­veck­ling­en av sta­dens ytor. En sam­lo­ka­li­se­rad drift­de­på med sta­dens växt­hus ger vå­ra an­ställ­da än­nu bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att skö­ta om vår stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.