En spor­ten­tu­si­ast av sto­ra mått

Fla­vio Do­na­tel­lo bör­ja­de re­la­tivt sent med ka­ra­te. Men han tog sig snabbt he­la vägen till lands­la­get. Den 14 ok­to­ber fyl­ler Sund­by­bergs­bon 60 år.

Vi i Sundbyberg - - FAMILJ - Jo­nas Carls­son

Fla­vio Do­na­tel­lo är en rik­tig spor­ten­tu­si­ast. Som li­ten grabb blev det mest ishockey på vin­tern och fotboll på s om ma­ren. Men det var in­te för­rän i se­na ton­å­ren han hit­ta­de ka­ra­ten. Strax in­nan han skul­le ryc­ka in i lum­pen fick han och en kom­pis för sig att prö­va på sporten. Re­sul­ta­tet? In­om någ­ra år var Fla­vio lands­lags­man.

– Det var myc­ket lands­lags­lä­ger då. Det var mitt liv, sä­ger Fla­vio Do­na­tel­lo.

Ti­den han pra­tar om är mel­lan åren 1982 och 1986. Det blev se­ger i Nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen, en tred­je­plats in­di­vi­du­ellt i EM, en tred­je­plats i lag-EM och en and­ra- plats i EM för klubb­lag.

Men det stan­na­de in­te vid Europa. Det blev även en me­dalj i ett glo­balt mäs­ter­skap.

– Jag var tvåa i lagVM 1984. Men jag var själv ald­rig up­pe på mat­tan.

Fla­vio har ett väl­digt driv och en ny­fi­ken­het som lett till att han he­la ti­den prö­var på nya spor­ter. Han har bland an­nat spe­lat ba­se­ball, sprung­it ma­ra­ton och cyk­lat. Och när so­nen bör­ja­de spe­la ten­nis gjor­de han sig ock­så en kar­riär som ten­nisdo­ma­re. Vil­ket led­de till jobb som do­ma­re i tur­ne­ring­ar som Stock­holm Open, Swe­dish Open och Da­vis Cup.

– 1999 bör­ja­de jag som lin­je­do­ma­re i Stock­holm Open. Jag fick till och med va­ra med i fi­na­ler­na. Det blev fem­ton år to­talt, sä­ger han.

Trots att han ope­re­rats fle­ra gång­er, så är det ing­et som hind­rat ho­nom från att fort­sät­ta med oli­ka id­rot­ter. När han träf­fa­de sin flick­vän, som hål­ler på med häs­tar, bör­ja­de na­tur­ligt­vis Fla- vio att ri­da. Han har dock fått ta ett up­pe­håll ef­ter en ope­ra­tion.

– Jag vill ba­ra upp i sa­deln igen, sä­ger han och ler.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

SUNDBYBERGARE. Fla­vio Do­na­tel­lo flyt­ta­de hit 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.