LED­NING BRAST – Riss­ne un­der vat­ten

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

En vat­ten­led­ning brast i Riss­ne och ska­pa­de över­sväm­ning. Ma­te­ri­a­let i led­ning­en är mind­re lämp­ligt och var tänkt att by­tas ut. Det­ta vän­tas ske i sam­band med vi­da­re­drag­ning­en av tvär­ba­nan.

Det var Norr­vat­tens hu­vud­led­ning vid Bank­hus 90 som läck­te. Vat­ten for­sa­de ut vid tra­fik­plats Riss­ne och fre­dags­tra­fi­ken fick ta det än­nu lug­na­re.

Po­li­sen åk­te dit för att ha koll på tra­fik­si­tu­a­tio­nen, men det ska in­te ha skett någ­ra in­ci­den­ter.

Dä­re­mot blev många sund­by­ber­ga­re ut­an vat­ten.

”Just nu sak­nar fler­ta­let hus­håll i Sund­by­berg vat­ten i kra­nar­na”, skrev Sund­by­berg av­fall och vat­ten AB (SAVAB) på sin hem­si­da vid 16-ti­den på fre­da­gen.

De med­de­la­de ock­så att läc­kan var åt­gär­dad så pass att vatt­net skul­le kom­ma åter i kra­nar­na kort där­på. Norr­vat­ten kun­de snabbt iso­le­ra den del av led­ning­en som var ska­dad och le­da om vatt­net.

Tryc­ket i vat­ten­led­ning­ar­na ha­de sjun­kit. De som bor i om­rå­den som är hög­re be­läg­na kan ha fått vän­ta li­te läng­re på att vatt­net rin­ner som van­ligt.

Un­der hel­gen har SAVAB haft för­höjd be­red­skap, på grund av en risk för fler mind­re läc­kor när tryc­ket i led­ning­ar­na för­änd­ras.

Var­för läc­kan in­träf­fa­de just i Riss­ne vid den här ti­den, kan in­te Norr­vat­ten sva­ra på i dags­lä­get.

– Det vi vet är att den här led­ning­en är av ett visst ma­te­ri­al som vi har haft pro­blem med ti­di­ga­re. Den finns med i vår åt­gärds­plan för led­ning­ar som ska by­tas ut, sä­ger Jo­han Krüger, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig hos Norr­vat­ten.

Glas­fi­berar­me­rad plast, rör det sig om när­ma­re be­stämt, som in­stal­le­ra­des på 1990-ta­let. För­hål­lan­de­vis ny­instal­le­rat, allt­så.

Norr­vat­ten har en di­a­log med Sund­by­bergs stad om när by­tet kan ske, med hän­syn till tids­pla­nen för and­ra pro­jekt i om­rå­det.

– När man ska gö­ra ett så­dant ar­be­te på en så­dan plats med myc­ket tra­fik, gäl­ler det att pla­ne­ra ar­be­tet på ett bra sätt, sä­ger Jo­han Krüger.

En an­nan aspekt är hur lätt det är att le­da om vatt­net i om­rå­det. I Riss­ne var det re­la­tivt lätt, till skill­nad från i ett mer gles­be­fol­kat om­rå­de.

Bor­de ni ha pri­o­ri­te­rat den­na del av led­ning­en mer?

– Så här i ef­ter­hand kan man all­tid sä­ga så, ef­tersom nå­got in­träf­fa­de. Vi tit­tar på al­la sträc­kor för att se vil­ka som är de käns­li­gas­te om­rå­de­na. Det hand­lar även om sto­ra kost­na­der att by­ta ut led­ning­ar­na. Vi föl­jer vår plan på ett bra sätt.

När blir det av att by­ta led­ning­en vid tra­fik­plats Riss­ne?

– Vi vet in­te, vi in­vän­tar svar från kom­mu­nen.

Kost­na­den för att by­ta ut den­na del av led­ning­en, på ett par hund­ra me­ter, kom­mer en­ligt Norr­vat­ten att lig­ga på om­kring sju mil­jo­ner kro­nor.

När tvär­ba­nan dras vi­da­re mot Kis­ta, via Riss­ne och Ur­svik, kom­mer led­ning­en i vil­ket fall att be­hö­va flyt­tas på. Då är det bäst att fixa led­ning­en sam­ti­digt, en­ligt kom­mu­nen.

FOTO: LÄSARBILD

TRAFIKSTÖRNING. En vat­tenläc­ka drab­ba­de Sund­by­berg för­ra fre­da­gen.

FOTO: LÄSARBILD

BLÖTT. Gång­tun­neln till McDo­nald’s var översvämmad för­ra fre­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.