Brist på lä­ra­re trots höj­da lö­ner

En re­dan låg lärartäthet sjun­ker i Sund­by­berg, vi­sar Lä­rar­för­bun­dets se­nas­te skol­ran­king. Fac­ket krä­ver åt­gär­der men nämnd­ord­fö­ran­de Mor­gan Lin­dqvist (M) me­nar att det är en frå­ga för rek­to­rer­na.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

To­talt sett är det inga dra­ma­tis­ka för­änd­ring­ar för Sund­by­bergs del i en av de sto­ra skol­ran­king­ar­na i lan­det. Lä­rar­för­bun­det pre­sen­te­ra­de ”Bäs­ta skol­kom­mun 2017” för­ra tors­da­gen.

Fjol­å­rets pla­ce­ring på plats 223, av 290 kom­mu­ner, har bytts mot plats 225.

– Vi ha­de na­tur­ligt­vis hop­pats på ett bätt­re re­sul­tat. Vi tyc­ker att det görs myc­ket gott ar­be­te i kom­mu­nen, sä­ger Jo­han Bäck, ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­dets Sund­by­bergs­av­del­ning.

Att lä­rar­na bli­vit fris­ka­re och att lö­ner­na höjts är nå­got de ser po­si­tivt på.

– Men kom­mu­nen mås­te kom­ma till rät­ta med lä­rar- bris­ten. De kri­te­ri­er där vi har de störs­ta ut­ma­ning­ar­na är lärar­tät­he­ten och an­de­len ut­bil­da­de lä­ra­re. De kri­te­ri­er­na ris­ke­rar att spil­la över på de and­ra kri­te­ri­er­na, sä­ger Jo­han Bäck.

Att kom­mu­nen sat­sar på lö­ner­na ger stor ef­fekt på just det kri­te­ri­et, men sett till me­del­lön be­hö­ver Sund­by­berg kun­na kon­kur­re­ra med grann­kom­mu­ner­na.

– Yt­ter­li­ga­re sats­ning­ar krävs, så att vi åt­minsto­ne ska kun­na lig­ga i nivå med de kom­mu­ner som lig­ger runt oss. Vi mås­te få hit bra lä­ra­re och be­hål­la de lä­ra­re vi har, sä­ger Jo­han Bäck.

En parts­ge­men­sam sats­ning på ar­bets­mil­jö­ut­bild-

ning ge­nom­förs, där kom­mu­nen samarbetar med fle­ra fack­för­bund. En låg lärartäthet le­der till att lä­rar­na får mer att gö­ra.

– Den psy­ko­so­ci­a­la ar­bets­mil­jön är en vik­tig del; lä­ra­re har väl­digt hög ar­bets­be­last­ning och det mås­te man se över på var­je ar­bets­stäl­le. Vå­ra med­lem­mar sä­ger att lön är vik­tigt, men att de ock­så vill ha möj­lig­het att kla­ra sitt upp­drag un­der den ar­bets­tid de har, sä­ger Jo­han Bäck.

För Mor­gan Lin­dqvist (M), ord­fö­ran­de i grund­sko­le­och gym­na­sie­nämn­den, var re­sul­ta­ten un­ge­fär som han ha­de räk­nat med. Be­ty­get i frå­ga om fris­ka lä­ra­re har sti­git mer än för­vän­tat.

– Vi har lyft om­rå­det och sagt att det är vik­tigt med fris­ka lä­ra­re, fär­re vi­ka­ri­er och mer kon­ti­nu­i­tet. Det är väl­digt kul att det har gett re­sul­tat, sä­ger han.

Att kom­mu­nen har ökat sin an­del godkända be­tyg, trots att ele­ver­na sam­man­ta­get har säm­re för­ut­sätt­ning­ar än ti­di­ga­re med fler ny­an­län­da, ser Mor­gan Lin­dqvist po­si­tivt på.

– Det är trev­ligt att an­de­len god­känt har ökat, även om vi har lång väg kvar att gå, sä­ger han.

En an­nan ut­ma­ning är hur fler ska kla­ra av sin gym­na­si­e­ut­bild­ning. Att näs­tan ing­en av ele­ver­na fort­sät­ter till ett gym­na­si­um i kom­mu­nen, ut­an väl­jer bland ett 80-tal sko­lor i lä­net, gör det svårt att få ett hel­hets­grepp.

Lärar­tät­he­ten är dä­re­mot en frå­ga för rek­to­rer­na, en­ligt Mor­gan Lin­dqvist, så länge in­te re­sul­ta­ten sjun­ker.

– Som po­li­ti­ker för­sö­ker jag att in­te läg­ga mig i hur rek­to­rer läg­ger upp un­der­vis­ning och pe­da­go­gik. Vi har stor skill­nad på lärartäthet i kom­mu­nen. Ef­tersom vi lig­ger så högt i lön så har rek­to­rer­na valt att få hit fär­re men mer kom­pe­ten­ta lä­ra­re, sä­ger han.

”Kom­mu­nen mås­te kom­ma till­rät­ta med lärar­bris­ten.”

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

MÄTNING. Äng­sko­lan är en av de sko­lor i kom­mu­nen som be­döms i Lä­rar­för­bun­dets ran­king.

SJUN­KER. Mor­gan Lin­dqvist (M), ord­fö­ran­de i grund­sko­le- och gym­na­sie­nämn­den, me­nar att lärar­tät­he­ten är en frå­ga för rek­to­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.