Ny­he­ter går ibland i cyk­ler”

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Re­por­ter Ul­ri­ca An­ders­son

Ny­he­ter går ibland i cyk­ler. Vis­sa sa­ker är mer själv­kla­ra, som att det är val vart fjär­de år och att skol­ran­king­ar pre­sen­te­ras med jäm­na mel­lan­rum.

An­nat är in­te helt bo­kat i för­väg, men man kan än­då räk­na med att det in­träf­far; att det reg­nar på jul­mark­na­den och att tå­gen står still på mid­som­mar.

Som an­sva­rig för tid­ning­ens in­slag ”Återblicken”, där vi föl­jer upp ny­he­ter vi skrev om för ex­akt ett år se­dan, no­te­rar jag det­ta li­te mer än and­ra. När jag blädd­ra­de fram tid­ning­en från vec­ka 43 i fjol såg jag att Mo­de­ra­ter­na ord­na­de trygg­hets­vand­ring mot clow­ner.

Hur föl­jer man upp det? Ring­er Clow­ner­nas riks­för­bund? (Finns det ens ett så­dant?) Frå­gar mo­de­rat­po­li­ti­ker om de sett clow­ner el­ler om vand­ring­en hjälp­te?

Da­gar­na där­på fick mitt hu­vud­bry ett svar. En för­äl­der var­nar nu i ett in­lägg i so­ci­a­la me­di­er om en per­son ut­klädd till clown som skräm­mer barn. Vi gör upp­följ­ning­en re­dan den­na vec­ka.

Vad vi föl­jer upp vec­ka 43 får vi åter­kom­ma till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.