Tuf­fa­re för ut­sat­ta att få för­sörj­nings­stöd

Fär­re sö­ker för­sörj­nings­stöd - men in­te tack va­re Mo­de­ra­ter­na. De har dä­re­mot gjort det svå­ra­re för ut­sat­ta män­ni­skor att få hjälp och det är ing­et att skry­ta om, skri­ver Jesper Wiklund (V).

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Jesper Wiklund, Väns­ter­par­ti­et Sund­by­berg

Kost­na­der­na för för­sörj­nings­stöd har mins­kat se­dan runt 2014. Det be­ror fram­för allt på att ar­bets­lös­he­ten sjun­ker i he­la lan­det se­dan ett par år. Det blir där­för li­te pin­samt när Mo­de­ra­ter­na för­sö­ker att ta åt sig äran för minsk­ning­en – de har styrt Sund­by­berg se­dan 2015.

Det som dä­re­mot har hänt se­dan Mo­de­ra­ter­na tog över är att fler som fått avslag på sin an­sö­kan om för­sörj­nings­stöd över­kla­gar det till För­valt­nings­rät­ten. Det är ock­så fler som får rätt – det vill sä­ga dom­sto­len an­ser allt of­ta­re att Sund­by­berg gjort fel. Vi tar det igen: det är fär­re som sö­ker för­sörj­nings­stöd – det är in­te tack va­re Mo­de­ra­ter­na. Men dom­sto­len an­ser allt of­ta­re att kom­mu­nen va­rit allt för hård i be­döm­ning­en av vem som ska få för­sörj­nings­stöd - det dä­re­mot är en för­änd­ring som skett se­dan mo­de­ra­ter­na kom till mak­ten. Mo­de­ra­ter­na & co har in­te sänkt ar­bets­lös­he­ten el­ler mins­kat be­ro­en­det av för­sörj­nings­stöd. De har gjort det svå­ra­re för ut­sat­ta män­ni­skor att få hjälp – det är ing­et att skry­ta om.

Jesper Wiklund, Väns­ter­par­ti­et Sund­by­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.