”Näs­tan al­la har haft hen­ne i nå­gon sko­la”

Ul­la Terstedt blev en av Sund­by­bergs förs­ta kvinn­li­ga rek­to­rer och har i många år en­ga­ge­rat sig i frå­gor om barn, ut­bild­ning och integ­ra­tion. Den förs­ta sep­tem­ber gick hon bort 90 år gam­mal.

Vi i Sundbyberg - - FAMILJ -

Näs­tan al­la i min ge­ne­ra­tion har haft hen­ne i nå­gon sko­la, sä­ger so­nen Mi­cael Terstedt.

Ul­la Terstedt kom till Sund­by­berg 1972 och ar­be­ta­de som rek­tor på fle­ra oli­ka sko­lor i kom­mu­nen fram till pen­sio­nen för un­ge­fär 25 år se­dan. Hon var rek­tor på Sund­by­bergs­sko­lan (Cen­tral­sko­lan) och i pe­ri­o­der på Duv­bo­sko­lan, Al­by­sko­lan och Ur­svik­sko­lan. Det be­tyd­ligt läg­re in­vå­na­ran­ta­let in­om kom­mu­nen led­de till att hon blev ett väl­känt an­sik­te bland Sund­by­bergs­bor­na.

– Sund­by­berg var en be­tyd­ligt mind­re stad. Ur­svik och Riss­ne fanns in­te och Hal­lon­ber­gen var pre­cis på­bör­jat, sä­ger Mi­cael Terstedt.

Hon föd­des 1926 och väx­te upp ut­an­för Gävle. Ul­la ut­bil­da­de sig till lä­ra­re i Härnö­sand och job­ba­de som lä- ra­re och stu­di­e­rek­tor på oli­ka sko­lor. Hon var ett hett ef­ter­trak­tat namn i lan­det ef­tersom att hon satt i Skolö­ver­sty­rel­sen som tog fram en lä­ro­plan för år 1969. Trots an­bud från fle­ra or­ter i lan­det, föll va­let på Sund­by­berg. Det var ing­en slump. De sty­ran­de i kom­mu­nen vil­le gär­na sat­sa på sko­lan och kvin­nors po­si­tion i sam­häl­let, så Ul­la blev lä­ra­re och rek­tor här.

– Hon var en av de förs­ta kvinn­li­ga rek­to­rer­na i Sund­by­berg och där­med i Sve­ri­ge, sä­ger Mi­cael Terstedt.

Mi­cael Terstedt be­skri­ver sin mor som en driven per­son med stort in­tres­se för frå­gor rö­ran­de barn, ut­bild­ning och integ­ra­tion. Hon var ock­så verk­sam i Maj­blom­man i näs­tan fem år­tion­den och ord­fö­ran­de i Sund­by­bergs­av­del­ning­en i fle­ra år. Ef­ter pen­sio­nen tog Maj­blom­man över det mesta av hen­nes tid.

– Vårt ge­men­sam­ma land­stäl­le var själv­klart ock­så ett stort in­tres­se, att få på­ta i jor­den där, sä­ger Mi­cael Terstedt.

Han minns sin egen mor med vär­me.

– Med hen­nes en­ga­ge­mang skul­le man kun­na tro att hon var från­va­ran­de, men det var hon in­te.

FOTO: PRIVAT

REK­TOR. Ul­la Terstedt blev 90 år gam­mal.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER/ARKIV

DUV­BO­SKO­LAN. En av Ul­la Tersted­ts ar­bets­plat­ser un­der sin tid som rek­tor i Sund­by­berg.

Jo­nas Carls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.