Jazz­klub­ben flyt­tar ut från Bri­stol

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Just nu står lo­ka­ler­na till Bri­stol ned­släck­ta och tom­ma. Ef­ter att Fri­te­a­tern läm­na­de kän­de sig and­ra för­e­ning­ar tvung­na att läm­na lo­ka­ler­na. En av för­e­ning­ar­na var Sund­by­bergs Jazz­klubb.

Kon­flik­ten mel­lan kom­mu­nen och Fri­te­a­tern om ute­bli­vet bi­drag, vil­ket led­de till att Fri­te­a­tern la­de ned sin verk­sam­het i Sund­by­berg, är väl känd vid det här la­get. Men det fick i läng­den in­di­rek­ta ef­fek­ter även för and­ra verk­sam­he­ter på Bri­stol.

Till sa­ken hör att Fri­te­a­tern hyr­de in sig i lo­ka­ler­na i Bri­stol hos en privat hy­resvärd. Fri­te­a­tern hyr­de i sin tur ut till Sund­by­bergs Jazz­klubb och and­ra för­e­ning­ar och när Fri­te­a­tern blev av med sitt bi­drag för­sök­te de ta in hög­re hy­ror från and­ra för­e­ning­ar. I Jazz­klub­bens fall skul­le det ha bli­vit en för­dubb­ling av hy­ran

– Jag fick ett mejl från Eva Jan­stad (pro­du­cen­ten för Fri­te­a­tern) om att vi skul­le be­hö­va be­ta­la 5 000 kro­nor per jazz­kväll. Det går in­te, vi är en ide­ell för­e­ning, sä­ger Mats Fa­rell, ord­fö­ran­de i Sund­by­bergs jazz­klubb.

Sund­by­bergs jazz­klubb val­de istäl­let att flyt­ta till gam­la Fol­kets hus, men åter­vän­der mer än gär­na till lo­ka­ler­na i Bri­stol. mys­fak­tor – Det är där. en väl­digt Det är hög en otro­lig aku­stik och man ser och hör oav­sett vart man sit­ter i lo­ka­len, även om man sit­ter på bal­kong­en. Det är ock­så en fin och in­tim kon­takt med publi­ken, me­nar Mats Fa­rell.

En åter­komst till Bri­stol är kans­ke in­te så långt bor­ta för Sund­by­bergs jazz­klubb och and­ra för­e­ning­ar. Kom­mu­nen job­bar nu till­sam­mans med fas­tig­hets­ä­ga­ren och kul­tur­ak­tö­rer för att för­hopp­nings­vis få till­ba­ka kul­tur­li­vet i lo­ka­ler­na in­om någ­ra må­na­der.

– Det hän­der in­te imor­gon, men det kom­mer in­te ta ett halv­år, sä­ger Jo­han Storå­kers (L), ord­fö­ran­de i Kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Kom­mu­nal­rå­det Jo­han Storå­kers tyc­ker det är vik­tigt att Bri­stol för­blir en lo­kal för kul­tu­ren. Han har am­bi­tio­ner om att det ska bli en mix av fle­ra oli­ka ty­per av kul­tu­rytt­ring­ar och att lo­ka­ler­nas pla­ce­ring har stor be­ty­del­se.

– Vi vill ha en mång­fald på verk­sam­he­ten och vill att den kan be­ty­da någon­ting för Stu­re­ga­tan, me­nar Jo­han Storå­kers.

När Jo­han Storå­kers ser till­ba­ka på kon­flik­ten med Fri­te­a­tern, an­ser han fort­fa­ran­de att Fri­te­a­tern bland an­nat ha­de brist­fäl­lig re­do­vis­ning. Men han drar lär­do­mar av tvis­ten in­för fram­ti­den.

– Kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan kul­tur­ak­tö­rer, sta­den och fas­tig­hets­ä­ga­ren mås­te va­ra tyd­lig, sä­ger Jo­han Storå­kers.

En per­son som har åsik­ter kring det som hän­de med kom­mu­nen och verk­sam­he­ter­na på Bri­stol är Sund­by­bergs­bon Ag­ne­ta Eriks­son. När vi träf­far hen­ne står hon och en vä­nin­na och be­trak­tar den tom­ma lo­ka­len i Bri­stol.

– Bri­stol är en gam­mal kul­turin­sti­tu­tion. Det är sorg­ligt med så låg kul­tu­rell am­bi­tion från kom­mu­nen, sä­ger hon och tilläg­ger att hon dock in­te vet allt om re­do­vis­ning­en som kom­mu­nen me­nar var fel­ak­tig från Fri­te­a­terns si­da.

När Ag­ne­ta Eriks­son får hö­ra att kul­tu­ren kans­ke är på in­tåg till Bri­stol igen är hon po­si­tiv.

– Det är väl jät­te­bra. Lo­ka­ler­na här in­ne är fe­no­me­na­la. Jag stöd­jer kul­tur­verk­sam­he­ten här och det tyc­ker jag kom­mu­nen ska gö­ra, sä­ger Ag­ne­ta Eriks­son.

FOTO:JO­NAS CARLS­SON

ÅTER­KOMST. Mats Fa­rell och Sund­by­be­grs jazz­klubb vill till­ba­ka till Bri­stol.

ÅSIK­TER. Ag­ne­ta Eriks­son gil­lar in­te alls att fle­ra för­e­ning­ar läm­nat Bri­stol.

BRI­STOL. An­ri­ka lo­ka­ler en­ligt en del sund­by­ber­ga­re.

ORD­FÖ­RAN­DE. Mats Fa­rell le­der Sund­by­bergs jazz­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.