Sum­pan dan­sa­de hem se­gern

I hel­gen var det dags för den sto­ra dan­s­täv­ling­en Stre­ets­tar Dan­ce School Chal­lenge. En av vin­nar­na blev Sund­by­bergs­för­e­ning­en Gra­vi­ty.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Den re­la­tivt ny­star­ta­de Sund­by­bergs­för­e­ning­en Gra­vi­ty tog en pre­stige­fylld se­ger i hel­gen. Den Hal­lon­ber­gen­ba­se­ra­de dans­grup­pen vann näm­li­gen täv­ling­en Stre­ets­tar Dan­ce School Chal­lange i ål­derska­te­go­rin 17-19 år. För­e­ning­ens grun­da­re Elin Ka­ra­bu­da och Man­tas Ri­me­i­kis, som ock­så ko­re­o­gra­fe­rat vin­nar­num­ret, var väl­digt nöj­da med vins­ten.

– Vi är så tack­sam­ma och stol­ta över vins­ten. Sam­ti­digt vet vi att det är ett re­sul­tat av vår in­ten­si­va trä­ning med fo­kus på in­ter­na­tio­nellt kul­tur­ut­byte, som gett re­sul­ta­tet vi al­la käm­pat så hårt för, sä­ger de i ett ge­men­samt ut­ta­lan­de.

Täv­ling­en äg­de rum i Ber­wald­hal­len och to­talt ställ­de 60 dans­sko­lor upp i fy­ra ål­derska­te­go­ri­er. Den ka­te­go­ri som Gra­vi­ty vann är den näst högs­ta ka­te­go­rin. Ju­ryn be­döm­de ko­re­o­gra­fi, tek­nik, mu­si­ka­li­tet, kom­po­si­tion, ko­stym och dans­käns­la.

Vi i Sund­by­berg skrev om Gra­vi­ty i vå­ras. Re­dan då var det tyd­ligt att Man­tas Ri­me­i­kis och Elin Ka­ra­bu­da ha­de am­bi­tio­nen att lå­ta de­ras dan­sa­re ut­veck­las och bli rik­tigt duk­ti­ga.

– Vi vill ge ele­ver­na grun­den till att själ­va ska­pa nya sti­lar och vi vill se till att det här blir nå­got stort, sa Elin Ka­ra­bu­da då.

FOTO: PRIVAT FOTO: JO­NAS CARLS­SON

VIN­NA­RE. Gra­vi­ty tog hem se­gern. DAN­SA­RE. Man­tas Ri­me­i­kis och Elin Ka­ra­bu­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.