JU­LIA HÖS­TENS HETASTE LIRARE

16 in­pric­ka­de mål och de­lad förstap­lats i SSL:s skyt­te­li­ga. Sum­pantje­jen Ju­lia Cro­n­eld har star­tat sä­song­en myc­ket starkt för sitt Tä­by FC och en av fram­gångs­fak­to­rer­na är in­flu­en­ser från and­ra spor­ter.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

”Såklart fort­sät­ta käm­pa i top­pen av den.”

Ti­di­ga­re ha­de Ju­lia gjort 16 mål som bäst i en se­ni­or­se­rie. Nu har hon re­dan nått dit, fast årets sä­song än så länge knappt har bör­jat. Ju­lia Cro­n­eld har fått en fan­tas­tisk start i in­ne­ban­dyns högs­ta li­ga SSL.

Ef­ter tio om­gång­ar har 20-åring­en stänkt in 16 mål för sitt Tä­by FC IBK. Med det lig­ger hon de­lad et­ta i skyt­te­li­gan.

– Det är kul gi­vet­vis, även om jag in­te tänkt så myc­ket på det, be­rät­tar Ju­lia som är född och del­vis upp­vux­en i Riss­ne.

Men vad är re­cep­tet bakom årets mål­fram­gång­ar då? En av för­kla­ring­ar­na är att Ju­lia kört många oli­ka spor­ter. Hon bör­ja­de som ung att spe­la in­ne­ban­dy i Duv­bo IK, men tog se­dan en läng­re pa­us och tes­ta­de då på and­ra spor­ter.

Det blev fot­boll, hoc­key och gi­vet­vis ba­se­boll och soft­boll. Fa­mil­jen Cro­n­eld är väl­digt ak­ti­va i Sund­by­berg He­at. Pap­pa Pet­ter är ti­di­ga­re framgångsrik spe­la­re och nu­me­ra trä­na­re för He­ats a-lag. Bror­san Victor spe­lar i ba­se­boll­gäng­ets a-lag.

– Att kö­ra fle­ra spor­ter har hjälpt mig i min in­ne­ban­dy­kar­riär. Hoc­keyn har hjälpt mig att få till snab­ba­re av­slut och jag har fått li­te an­norlun­da tek­nik där­i­från.

– Se­dan har jag de­fi­ni­tivt fått en bätt­re vol­ley­träff ge­nom soft­bol­len och ba­se­bol­len, fort­sät­ter Ju­lia Cro­n­eld.

När Ju­lia var 13 så tog hon upp in­ne­ban­dyn igen. Med fle­ra and­ra spor­ter­fa­ren­he­ter i krop­pen bör­ja­de hon om i Duv­bo IK. Pri­märt i 97-la­get, men även med äld­re år­gång­ar.

Ef­ter det van­ka­des spel i Häs­sel­by, in­nan hon 2014/15 skrev på för Ty­resö Troll­bäc­ken. Först ett år i all­svens­kan, då la­get kva­li­fi­ce­ra­de sig till SSL.

– Det var kul att få tes­ta på den högs­ta ni­vån trots att jag in­te spe­lat in­ne­ban­dy så länge. Det var en stor ut­ma­ning. Ty­värr åk­te vi ur, men det var än­då väl­digt lä­ro­rikt och ut­veck­lan­de.

Ju­li­as 16 mål och tio as­sist 2016/17 gav än­då eko bland and­ra klub­bar. Ta­bell­sju­an Tä­by FC högg på sni­pern från Riss­ne.

– Det kän­des som ett bra al­ter­na­tiv för mig att gå dit.

Ja, det kan man minst sagt sä­ga. Tä­by har bör­jat SSL bra och lig­ger fy­ra ef­ter nio om­gång­ar. En stor an­led­ning till det sta­vas Ju­lia Cro­n­eld. På de in­le­dan­de mat­cher­na har 20-åring­en näm­li­gen pis­kat in 16 bal­jor och fem as­sist.

Till­sam­mans med en Mo­ra­spe­la­re top­par hon där­med allt­så skyt­te­li­gan.

– Det har gått bra hit­tills. Jag har haft väl­digt bra med­spe­la­re runt mig och kom­mit till myc­ket lä­gen. Vi har ju även ett bra lag och jag har fått stort för­tro­en­de. Men jag har in­te nått form­top­pen än, jag kan bätt­re.

Härom­vec­kan gjor­de Ju- lia sex mål mot Väs­terås i 9-4-se­gern.

– All­ting gick in då. Det var verk­li­gen en bra dag för mig.

Var­för tror du att det loss­nat re­jält i höst?

– Jag får myc­ket lä­gen av mi­na med­spe­la­re och så har jag trä­nat väl­digt myc­ket tek­nik och skott. De fles­ta av mi­na mål kom­mer på skott, sä­ger väns­ter­for­war­den.

Sä­song­en är ba­ra en dryg tred­je­del gam­mal och Ju­lia vill gär­na fort­sät­ta att pro­du­ce­ra mål. Dess­utom hjäl­pa Tä­by till fram­gång­ar.

– Vi vill ju för­sö­ka vin­na SM-gul­det, så det är ju ett stort mål. Och jag vill gär­na fort­sät­ta att pro­du­ce­ra och bi­dra. Jag vill även för­sö­ka bli bätt­re på al­la plan.

Vin­na skyt­te­li­gan då?

– In­te så stort fo­kus, men jag vill såklart fort­sät­ta käm­pa i top­pen av den.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

TOPP. Ju­lia Cro­n­eld från Riss­ne top­par in­ne­ban­dyns skyt­te­li­ga.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

HET. Ju­lia Cro­n­eld, 20, är en av da­mer­nas högs­ta se­ri­es (SSL) hetaste spe­la­re och de­lar förstap­lat­sen i skyt­te­li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.