Vi va­kar in­för va­let

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG - KRÖNIKAN Ul­ri­ka An­ders­son ul­ri­ka.an­ders­son@di­rekt­press.se Re­por­ter

För­ra vec­kan be­rät­ta­de vi om en de­batt i Fol­kets hus, där pu­blik­sto­lar­na var full­sat­ta med en­ga­ge­ra­de kom­mu­nin­vå­na­re. Pa­ne­len med in­bjud­na po­li­ti­ker ha­de ett par tom­ma sto­lar. In­te hel­ler var den högs­ta led­ning­en när­va­ran­de, men re­pre­sen­tan­ter för al­la ut­om två par­ti­er var i al­la fall där.

Nu var det Nät­ver­ket Triv­sam stads­kär­na som bju­dit in. Kans­ke finns det and­ra som vill lyf­ta si­na åsik­ter, som in­te loc­kas av ett sam­tal som tar av­stamp i just de­ras vi­sion för cen­tra­la Sund­by­berg?

Hur det blir med stads­kär­nan har in­te be­stämts for­mellt än. Men det som står klart är att det finns många sund­by­ber­ga­re som kom­mer att re­a­ge­ra på den slut­gil­ti­ga bygg­pla­nen.

Vi kom­mer att föl­ja ut­veck­ling­en un­der ti­den. Att in­for­me­ra om sam­hällsvik­ti­ga frå­gor, i till­räck­ligt god tid för att lä­sar­na själ­va ska kun­na gö­ra sig en upp­fatt­ning och gö­ra sin röst hörd, är en del av vårt upp­drag i en de­mo­kra­ti.

I upp­dra­get in­går ock­så att be­va­ka val­rö­rel­sen i Sund­by­berg. Vad vill ni lä­sa om?

Att in­for­me­ra om sam­hällsvik­ti­ga frå­gor är en del av vårt upp­drag i en de­mo­kra­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.