Nor­re­ner­gis ut­släpp ut­reds

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

I som­ras sked­de en olyc­ka som led­de till att 1,5 ton mil­jö­far­ligt köld­me­dium läck­te ut från Nor­re­ner­gis an­lägg­ning i Sol­na. Olyc­kan har po­li­san­mälts. ”Ska­dor­na be­döm­des va­ra om­fat­tan­de”, skri­ver Be­a­trice Kin­dem­be (S) i en in­ter­pel­la­tion som togs upp på se­nas­te mö­tet i full­mäk­ti­ge.

Hon und­rar vad Sund­by­berg gör för att för­hind­ra en lik­nan­de olyc­ka.

En­ligt kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mi­kael T. Eriks­son (M) gör bo­la­get, som har Sol­na stad som ma­jo­ri­tets­ä­ga­re, en in­ter­nut­red­ning. ”Sund­by­bergs stad ser fram emot att ta del av rap­por­ten och kom­mer na­tur­ligt­vis att vid be­hov age­ra in­om sin roll som de­lä­ga­re”, skri­ver han i ett svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.