Kaf­fe kan flyt­ta till Sol­len­tu­na

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ar­vid Nordquist kan flyt­ta sitt ros­te­ri, som i dag lig­ger vid kommun­grän­sen mel­lan Sund­by­berg och Sol­na, till Sol­len­tu­na.

De har an­sökt om plan­be­sked för att kun­na byg­ga ett kaf­fe­ros­te­ri på en fas­tig­het i nor­ra de­len av Kron­å­sen, ett in­du­stri­om­rå­de in­till E4. Stads­bygg­nads­nämn­den i Sol­len­tu­na kom­mun har pre­cis gett klar­tec­ken.

”Plan­ar­be­tet be­döms kun­na på­bör­jas un­der 2017 och be­dri­vas i en takt så att an­ta­gan­de av ny de­talj­plan kan ske un­der kvar­tal 4 2018”, skri­ver Sol­len­tu­na kom­mun.

En­ligt Ar­vid Nordquist själ­va är det för ti­digt att sä­ga nå­got alls om var de finns i fram­ti­den. De­ras be­fint­li­ga hy­res­av­tal går ut 2023 med möj­lig­het till för­läng­ning till 2027.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.