Lag gäl­ler in­te om­bild­nings­kon­sul­ter

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Kri­tik har väckts mot in­for­ma­tion som ges i sam­band med om­bild­ning­ar från hy­res­rät­ter till bo­stads­rät­ter. Ma­ria Nils­son, ju­rist på Kon­su­ment­ver­ket, re­der ut vad som gäl­ler och vad som är bra att tän­ka på.

Som Vi i Sund­by­berg har skri­vit ti­di­ga­re finns det kri­tik mot ett kon­sult­fö­re­tag som har hand om om­bild­ning­ar i Hal­lon­ber­gen.

Då be­rät­ta­de vi bland an­nat om hur fö­re­ta­get tip­sa­de den som har svårt att få lån, om att vän­da sig till kre­dit­gi­va­re med hög rän­ta. Kon­sul­ten till­ba­ka­vi­sa­de kri­ti­ken med att bå­de de och lån­gi­var­na själ­va in­for­me­rar om vad som gäl­ler.

Se­dan dess har yt­ter­li­ga­re upp­gif­ter nått re­dak­tio­nen om att lik­nan­de in­for­ma­tion ges till hy­res­gäs­ter på Riss­ne­le­den, som ock­så er­bju­dits om­bild­ning.

Att kon­sul­ter ger råd om att teck­na snabb­lån med hög rän­ta har in­te Ma­ria Nils­son, ju­rist hos Kon­su­ment­ver­ket, någ­ra syn­punk­ter på.

– De får ju ge pre­cis vil­ka råd de vill egent­li­gen. Som pri­vat­per­son får man tän­ka över si­na lån själv, sä­ger hon.

Dä­re­mot får man in­te ge vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring, i frå­ga om till ex­em­pel vil­ka bo­en­de­kost­na­der man skul­le få ef­ter ett köp. Om nå­gon kan be­vi­sas ha li­dit ska­da på grund av di­rekt fel­ak­tig in­for­ma­tion, bor­de det kun­na med­fö­ra rätt till ska­de­stånd.

– Man ska kom­ma ihåg att ef­tersom om­bild­nings­kon­sul­ter­na in­te om­fat­tas av kon­su­ment­tjänst­la­gen, finns det väl­digt li­te lag­stift­ning som kan bac­ka upp de som an­li­tar dem. Där­för är det väl­digt vik­tigt att kol­la vad som står i av­ta­let, vad det egent­li­gen är de säl­jer, sä­ger Ma­ria Nils­son.

Hon re­kom­men­de­rar att ta re­fe­ren­ser in­nan en kon­sult an­li­tas, för att se vad ti­di­ga­re bo­stads­rätts­för­e­ning­ar har tyckt. Det kan ock­så va­ra bra att kol­la upp fle­ra oli­ka kon­sult­fö­re­tag.

– Det finns gans­ka många som er­bju­der så­da­na tjäns­ter i dag, sä­ger Ma­ria Nils­son.

Att som en­skild hy­res­gäst ta del av in­for­ma­tion från bå­de om­bild­nings­kon­sul­ten som bo­stads­rätts­för­e­ning­en väl­jer att an­li­ta och från Hy­res­gäst­för­e­ning­en, samt väga de­ras syn­punk­ter mot varand­ra, är ett bra sätt att bil­da sig en egen upp­fatt­ning.

Den som har fler frå­gor kan vän­da sig till kom­mu­nens kon­su­ment­väg­le­da­re som är opar­tisk, en­ligt Ma­ria Nils­son. Sund­by­bergs stad har dock ing­en så­dan an­ställd ut­an hän­vi­sar till bland an­nat Kon­su­ment­ver­kets in­for­ma­tions­tjänst.

För att re­da ut den eko­no­mis­ka bi­ten för sin egen del är det ban­ken man ska vän­da sig till. En osä­ker­hets­fak­tor är den fram­ti­da må­nads­kost­na­den, som är be­ro­en­de av fas­tig­he­tens skick.

– Om det är väl­digt myc­ket som be­hö­ver fixas på fas­tig­he­ten kan det in­ne­bä­ra en hög­re må­nads­kost­nad, som man in­te kän­ner till för­rän fas­tig­he­ten har be­sik­ti­gats, sä­ger Ma­ria Nils­son.

Om man är osä­ker på huruvi­da man vill kö­pa har man upp till ett år att änd­ra sig om man väl­jer att sä­ga nej i ett förs­ta ske­de, för­ut­satt att till­räck­ligt många än­då rös­tar ja för att om­bild­ning­en ska gå ige­nom. Ett köp un­der de förs­ta sex må­na­der­na sker till det pris som sat­tes vid fas­tig­hetskö­pet plus rän­ta. Om man kö­per och skul­le ång­ra det­ta finns ba­ra möj­lig­he­ten att i van­lig ord­ning säl­ja bo­stads­rät­ten.

– Det är smar­ta­re att sä­ga nej så länge. Det är en väl­digt stor in­ve­ste­ring, kans­ke den störs­ta hit­tills. Även om det kan va­ra en bra de­al att om­vand­la en hy­res­rätt, är det än­då ett stort be­slut som man in­te ska ta lätt­vin­digt på, sä­ger Ma­ria Nils­son.

”De får ju ge pre­cis vil­ka råd de vill egent­li­gen.”

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

STORT. Det är tätt mel­lan mäk­lar­skyl­tar­na på Löt­sjö­vä­gen ef­ter om­bild­ning­en. ”Även om det kan va­ra en bra de­al att om­vand­la en hy­res­rätt, är det än­då ett stort be­slut som man in­te ska ta lätt­vin­digt på”, sä­ger Ma­ria Nils­son, ju­rist hos Kon­su­ment­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.