Tänk på räntan vid om­bild­ning

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Fun­der­sam

Brf Ugg­lan hål­ler på att bil­das på Riss­ne­le­den. In­for­ma­tio­nen som gått ut till hy­res­gäs­ter­na är na­tur­ligt­vis po­si­tiv i to­nen.

Det ha­de dock va­rit kläd­samt ifall man upp­lyst om hur fram­ti­da rän­te­höj­ning­ar skul­le på­ver­ka bo­en­de­kost­na­den. För att al­la pre­sum­ti­va kö­pa­re ska kun­na so­va gott fram­ö­ver vill jag tip­sa om att gå in på svt­play.se och le­ta fram ” Ve­ten­skaps­stu­di­on”, del 3 som un­der te­mat ”Om bo­stads­bubb­lan” be­skri­ver hur någ­ra pro­cents rän­te­höj­ning dras­tiskt kan för­änd­ra ens bo­stads­kost­nad. Och sam­ti­digt sän­ka vär­det på bo­sta­den.

Räk­na ef­ter och tänk över ifall din eko­no­mi verk­li­gen skul­le kla­ra det. Då kom­mer du in­te att bli ne­ga­tivt över­ras­kad när en ofrån­kom­lig rän­te­höj­ning kom­mer.

FOTO: MOSTPHOTOS

De bo­en­de på Duv­kulla­vä­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.