Ljus­fest i Ha­ga­par­ken 5 no­vem­ber

Vi i Sundbyberg - - DET HÄNDER -

Sex fac­kel­tåg: Mer för bar­nen Mer un­der­håll­ning Ljus runt Brunnsviken

Med mar­schal­ler och fack­lor ly­ser vi upp Ha­ga­par­ken i mör­ka no­vem­ber. Al­la får del­ta­ga. Kl 16 bör­jar mu­sik­pro­gram i Koppar­täl­tet och kl 17.15 lju­der kör­sång på Pe­lousen. Ar­ran­gör är Ha­ga Brunns­vi­kens Vän­ner. 15.30 från Wen­ner Gren Cen­ter via fö­re­sla­gen plats för No­bel Cen­ter till bryg­gan vid Ha­ga Fo­rum/Stall­mäs­ta­re­går­den. Det är Bla­si­e­hol­mens Vän­ner som hål­ler i den de­len. Man kom­mer att stan­na till vid ben­sin­sta­tions­tom­ten och be­rät­ta om för­sla­get. 16.00 Tåg från Lapp­kärrs­ber­get till Ita­li­ens­ka Ter­ras­sen i Ber­gi­ans­ka Träd­går­den. De övri­ga fac­kel­tå­gen går från Bryg­gan vid Ha­ga Fo­rum/Stall­mäs­ta­re­går­den till Koppar­täl­ten, Frösunda­viks cent­rum till Koppar­täl­ten, Ul­riks­dals Wärds­hus till Kafé Sjöstu­gan. Barn­fac­kel­tåg med ljuslyk­tor runt Koppar­täl­ten. 16.30 Sångstund i Koppar­täl­ten med Ri­chard Fors­gren och Gun­nel Berg­ström och där­ef­ter fac­kel­tåg för bar­nen från bak­si­dan av Koppar­täl­ten till fram­si­dan. De kom­mer del­ta i älv­dans med ele­ver från Sol­na kul­tur­sko­la. Tips­pro­me­nad och löv­pys­sel i Ed­vard An­der­sons växt­hus på Ber­gi­ans­ka Kör­sång och allsång på Pe­lousen i år leds av John Erik Ele­by. Dan­kos Swinging Pack spe­lar i Ha­ga Fo­rum. Gi­tar­ris­ten Lars Sö­der­ström spe­lar i Gam­la Oran­gi­e­ri­et på Ber­gi­ans­ka träd­går­den. Upp­trä­dan­de med eldshow på Kafé Sjöstu­gan. Mar­schal­ler sätts ut runt Brunnsviken av scou­ter, Sol­na och Stock­holms stad med fle­ra. Det blir lju­so­be­lisk på ber­get ne­dan­för Na­tur­hi­sto­ris­ka, en flö­dan­de ljus­flod ly­ser upp Bel­levue­par­ken och en ny ljus­in­stal­la­tion sätts upp på Ita­li­ens­ka Ter­ras­sen. All in­fo om ljus­fes­ten finns på ha­ga-brunnsviken.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.