Sjuk­hus slog larm om Frösun­da

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son

Två lex Ma­ria-an­mäl­ning­ar har gjorts om all­var­li­ga vårdska­dor, som in­träf­fat på äldre­bo­en­det som Frösun­da omsorg dri­ver. I ett av fal­len lar­ma­des kom­mu­nen av sjuk­hus­per­so­nal.

Två av de äld­re per­so­ner­na på bo­en­det har vi­sat sig ha fått tryck­sår.

När en av per­so­ner­na för­des till Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set, fat­ta­de en sjuk­skö­ters­ka miss­tan­kar om att det in­te stod rätt till och lar­ma­de kom­mu­nen. Ef­ter att en ut­red­ning gjorts be­slu­ta­de kom­mu­nens me­di­cinskt an­sva­ri­ga sjuk­skö­ters­ka att gö­ra en lex Ma­ria-an­mä­lan till In­spek­tio­nen för vård och omsorg.

”I jour­na­len är det svårt att föl­ja he­la för­lop­pet, samt vil­ka åt­gär­der som gjorts. Det sak­nas risk­be­döm­ning­ar och åt­gärds­pla­ner en­ligt Se­ni­or Alert samt vård­pla­ner. Det finns in­te hel­ler nå­gon sår­jour­nal där det går att föl­ja för­lop­pet/ vårdåt­gär­der­nas ef­fek­ti­vi­tet”, skri­ver kom­mu­nen i an­mä­lan.

Per­so­nen har även ram­lat fle­ra gång­er, men in­te hel­ler det har en­ligt kom­mu­nen lett till att nå­gon risk­be­döm­ning har gjorts.

”Kon­se­kven­ser­na för den en­skil­da pa­ti­en­ten blev myc­ket svå­ra”, skri­ver kom­mu­nen.

I det and­ra fal­let som anmäls en­ligt lex Ma­ria, upp­ger kom­mu­nen att per­so­nen har or­sa­kats onö­digt li­dan­de i li­vets slut­ske­de. Även där tas bris­tan­de risk­be­döm­ning­ar och åt­gärds­pla­ner upp, som ”gjor­de att kor­rek­ta be­döm­ning­ar och om­vård­nads­in­sat­ser in­te ut­för­des”.

Frösun­da omsorg ”till­ba­ka­vi­sar med kraft att det fö­re­lig­ger nå­got fel i be­man­ning­en el­ler nå­got all­var­ligt fel i yr­kes­ut­öv­ning­en”, en­ligt ett brev från dem till kom­mu­nen.

En gång i må­na­den be­sö­ker kom­mu­nens me­di­cinskt an­sva­ri­ga sjuk­skö­ters­ka, Per Ko­ij, al­la äldre­bo­en­den i kom­mu­nen. Då är det upp till verk­sam­he­ter­na att be­rät­ta om even­tu­el­la av­vi­kel­ser.

– Det in­går i ru­ti­ner­na. Det mås­te all­tid byg­ga på öm­se­si­digt för­tro­en­de, an­nars skul­le det in­te fun­ge­ra, sä­ger han.

”Kon­se­kven­ser­na för den en­skil­da pa­ti­en­ten blev myc­ket svå­ra.”

Bor­de Frösun­da ha be­rät­tat för dig om des­sa av­vi­kel­ser?

– Ja, det tyc­ker jag för­stås. Att jag in­te skul­le ha fått det via an­hö­ri­ga el­ler via KS (Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set, reds anm).

Fram­ö­ver räk­nar han med att ru­ti­ner­na följs hos verk­sam­he­ter­na i kom­mu­nen, i frå­ga om att med­de­la ho­nom.

– Vi har bra ru­ti­ner och det har fun­kat ti­di­ga­re. Det finns ing­en an­led­ning att skär­pa det, sä­ger Per Ko­ij.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

LEX MA­RIA. In­spek­tio­nen för vård och omsorg, Ivo, ska ut­re­da vad kom­mu­nen be­trak­tar som all­var­li­ga vårdska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.