Dags för p-taxa dyg­net runt?

Ett tröst­löst le­tan­de ef­ter par­ke­rings­plats på kväl­lar­na – trots be­tald bo­en­de­par­ke­ring. Nu und­rar sig­na­tu­ren ”Erik och hans par­ke­rings­sö­kan­de vän­ner” om det in­te är dags att se över par­ke­rings­reg­ler­na i Sund­by­berg.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Erik och hans par­ke­rings­sö­kan­de vän­ner

Det hän­der nu allt of­ta­re att man mås­te kö­ra varv ef­ter varv på ga­tor­na i jakt ef­ter par­ke­rings­plats. Kom­mer man hem ef­ter 18 en var­dags­kväll finns knappt någ­ra till­gäng­li­ga par­ke­rings­plat­ser.

Jag in­ser att jag in­te är en­sam, of­ta är det ett fler­tal bi­lar som snur­rar runt, i den­na tröst­lö­sa ka­ru­sell. Det som känns så hopp­löst är att vi som valt att be­ta­la för bo­en­de­par­ke­ring in­te ges nå­gon som helst ga­ran­ti att kun­na par­ke­ra.

Man frå­gar sig om det över­hu­vud­ta­get är in­tres­sant att lö­sa bo­en­de­par­ke­ring? Mel­lan 18.00 och 08.00 är det än­då gra­tis par­ke­ring på de fles­ta ga­tor i Sund­by­berg.

Vi är nu någ­ra bo­en­de i cen­tra­la Sund­by­berg som gär­na vill frå­ga Sund­by­bergs tra­fik­kon­tor och dess po­li­ti­ker, om det nu in­te bör­jar bli dags att in­fö­ra dyg­net runt-taxa? Låt sä­ga att kom­mu­nen ges möj­lig­het att ta ut 10 kro­nor per tim­me ef­ter 18.00 till 08.00 al­la veckans da­gar. Den­na av­gift bör gäl­la al­la dem som in­te väl­jer att lö­sa bo­en­de­par­ke­ring.

Vi är gans­ka över­ty­ga­de om att det­ta kom­mer att lö­sa par­ke­rings­frå­gan, mins­ka bil­tra­fi­ken och bi­dra till en bätt­re kom­mu­ne­ko­no­mi.

Bör­jar det bli dags att in­fö­ra dyg­net runt­taxa.

FOTO: MOSTPHOTOS

PAR­KE­RING. In­sän­dar­skri­ben­ten tyc­ker att reg­ler­na kring par­ke­ring i Sund­by­berg på kväl­lar­na bör änd­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.