Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Ro­bin Lind Fast­ghets­mäk­la­re Tel 0709-807 305

FRÅ­GA:

Vad är för­de­len med att teck­na en dol­da fel­för­säk­ring? SVAR:

När du säl­jer ett hus så är du an­sva­rig för dol­da fel i upp till tio år ef­ter till­trä­des­da­gen. Ett dolt fel är ett fel som fun­nits un­der köp­till­fäl­let men som in­te va­rit upp­täck­bart ut­an att gå dju­pa­re in på grun­den, vil­ket man som lek­man of­ta in­te har möj­lig­het till.

Upp­täc­ker kö­pa­ren det­ta in­om tio år så an­tas felet ha va­rit där he­la ti­den, och då har kö­pa­ren allt­så möj­lig­he- ten att re­kla­me­ra det­ta mot säl­ja­ren, han har i sin tur va­let att kom­ma över­ens om en er­sätt­ning el­ler be­stri­da kra­vet. Ge­nom att teck­na en dol­da-fel för­säk­ring som säl­ja­re så ut­re­der för­säk­rings­bo­la­get om det är ett dolt fel el­ler in­te. Vi­sar det sig att det rör sig om ett dolt fel så be­ta­lar för­säk­rings­bo­la­get er­sätt­ning till kö­pa­ren in­om den ra­men för­säk­ring­en täc­ker.

En dol­da-fel för­säk­ring är en trygg­het bå­de för kö­pa­re och säl­ja­re då er­sätt­ning även be­ta­las ut om säl­ja­ren

even­tu­ellt gått bort ef­ter pro­ces­sen el­ler in­te har till­räck­ligt med lik­vi­da me­del för att er­sät­ta kö­pa­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.