Kom­mu­nal för­sälj­ning till dom­stol

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

För­sälj­ning­en av fas­tig­he­ten Mu­ra­ren i cen­tra­la Sund­by­berg var re­dan klar in­nan full­mäk­ti­ge fat­ta­de be­slut i vå­ras. Det menar Bengt-Art­hur Brewitz som dri­ver en rätts­pro­cess mot kom­mu­nen.

Full­mäk­ti­ge fat­ta­de ett be­slut som stri­der mot kom­mu­nal­la­gen, en­ligt Bengt-Art­hur Brewitz. Han är ju­rist och ord­fö­ran­de i den bil­da­de bo­stads­rätts­för­e­ning­en som ti­di­ga­re haft en di­a­log med För­val­ta­ren om få kö­pa fas­tig­he­ten Mu­ra­ren.

Ett kö­pe­av­tal skrevs re­dan 21 mars, en må­nad fö­re be­slu­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge, där ett dot­ter­dot­ter­bo­lag till Lokal­fas­tig­he­ter i Sund­by­berg AB skul­le få kö­pa fas­tig­he­ten av För­val­ta­ren för drygt 153 mil­jo­ner kro­nor. En­ligt av­ta­let är över­lå­tel­sen vill­ko­rad av att det pri­va­ta fas­tig­hets­bo­la­get Atri­um Ljung­berg skul­le kö­pa al­la ak­ti­er i det bil­da­de bo­la­get.

Sum­man och fö­re­tags­nam­net har i ett se­na­re ske­de sek­re­tess­be­lagts.

Av­ta­let in­ne­hål­ler in­te nå­gon klau­sul som in­ne­bär att kö­pet ba­ra går ige­nom om full­mäk­ti­ge god­kän­ner det.

”Up­pen­bar­li­gen har Atri­um Ljung­berg fått löf­te om att kö­pa och full­mäk­ti­ges be­slut fram­står i det­ta ljus mest som en for­ma­li­tet”, skri­ver Bengt-Art­hur Brewitz till dom­sto­len.

Le­da­mö­ter­na har bli­vit lu­ra­de av det un­der­lag som getts till dem in­för mö­tet, en­ligt ho­nom.

Av­ta­let styr­ker även att det in­te har skett nå­got nor­malt an­buds­för­fa­ran­de, en­ligt ho­nom, så­väl som att kom­mu­nen har gett stöd till en en­skild nä­ringsid­ka­re.

Kö­pe­av­ta­let från 21 mars har se­na­re änd­rats ge­nom ett tilläggs­av­tal, un­der­teck­nat den 30 maj, med syf­tet att ta bort de­len om ak­ti­eö­ver­lå­tel­sen till Atri­um Ljung­berg.

Bengt-Art­hur Brewitz an­ser att han­te­ring­en är myc­ket opro­fes­sio­nell.

– Det är up­pen­bart att man im­pro­vi­se­rar och fat­tar nya be­slut allt­ef­tersom man upp­täc­ker vil­ket miss­tag det för­ra be­slu­tet var. Det har allt­så in­te sköts på ett pro­fes­sio­nellt lång­sik­tigt med­ve­tet och sam­man­hål­let sätt; det har istäl­let va­rit klip­pa och klist­ra som va­rit ut­mär­kan­de, sä­ger han.

Om le­da­mö­ter­na har fått till­räck­ligt med in­for­ma­tion in­för sitt be­slut el­ler in­te är upp till full­mäk­ti­ge att av­gö­ra, sä­ger Chris­ter Pers­son, ju­rist vid Sund­by­bergs stads­hus AB. Sak­nas det nå­got går det att yr­ka på åter­re­miss.

– Det är ba­ra full­mäk­ti­ge som kan be­dö­ma kva­li­tet och om­fatt­ning på un­der­la­get. Det är sä­kert så i vis­sa kom­mu­ner att man kanske till och med skic­kar ut ak­ti­eö­ver­lå­tel­se­av­ta­let, sä­ger Chris­ter Pers­son.

Han kan in­te sva­ra på frå­gor kring upp­gif­ter­na om pris­sum­ma och om Atri­um Ljung­berg som tänkt kö­pa­re.

Kom­mu­nen häv­dar att af- fä­ren med nå­gon ex­tern kö­pa­re in­te var klar i för­väg. Att över­lå­ta fas­tig­he­ter in­om kon­cer­nen Sund­by­bergs stads­hus AB ska in­te krä­va ett full­mäk­ti­ge­be­slut, en­ligt kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mi­kael T. Eriks­son (M).

Han yr­kar på att över­kla­gan­det ska av­slås och häv­dar att ären­det har han­te­rats på ett kor­rekt sätt.

En­ligt kom­mu­nen har det gjorts tre obe­ro­en­de vär­de­ring­ar av fas­tig­he­ten. Beng­tArt­hur Brewitz vill att dom­sto­len ska krä­va av kom­mu­nen att be­vi­sa det­ta, ge­nom att läm­na in de ak­tu­el­la hand­ling­ar­na.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

PRO­TEST. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mi­kael T. Eriks­son (M) tog emot pro­test­lis­tan med 167 namn som över­läm­na­des av Bengt-Art­hur Brewitz, ord­fö­ran­de i bo­stads­rätts­för­e­ning­en Mu­ra­ren, in­för full­mäk­ti­ges be­slut i vå­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.