Ba­ra guld i sik­te för mäs­tar­na

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

Nu till hel­gen star­tar elit­se­ri­en i cur­ling igen för Sum­pans CK. Och de dubb­la re­ge­ran­de mäs­tar­na äm­nar själv­klart för­sva­ra si­na tit­lar även den­na sä­song.

Det blev allt­så dub­belt fi­ran­de i vå­ras för Sund­by­bergs cur­ling­klubb. Team Pant­he­ra, som ha­de en fan­tas­tisk sä­song 2016/17, vi­sa­de al­la var­för de var ett av lan­dets störs­ta fram­tids­hopp och vann då sitt and­ra elit­se­ri­e­guld. En av många tit­lar och fram­gång­ar.

Men Sum­pans herr­guld var desto mer ovän­tat.

Lag Ju­li­us som flög un­der ra­darn, över­ty­ga­de de fles­ta och knep SM-gul­det. Det förs­ta för al­la del­ta­gar­na i la­get.

– Det var en kom­bi­na­tion av att al­la fy­ra var bra sam­ti­digt och att själv­klart ha li­te flyt med re­sul­ta­ten. Kon­kur­ren­ter­na spe­la­de bort sig och vi slapp mö­ta de bäs­ta i se­min och vi fick även en bra lott­ning i fi­na­len. Allt föll på plats, be­rät­tar skip­pern Fredrik Ju­li­us.

Team Ju­li­us har va­rit med länge på cur­ling­isen – vil­ket syn­tes när det väl drog ihop sig.

– Vi var av­slapp­na­de och ha­de ett men­talt över­tag i fi­na­len. Det var fan­tas­tiskt kul att vin­na. Det är ju dit man strä­var, även om man trod­de att det tå­get gått ti­di­ga­re, fort­sät­ter Ju­li­us.

Nu i hel­gen är det så dags igen. Sex mat­cher spe­las fö­re jul i ett sam­man­drag och sex ef­ter. Ef­ter and­ra sam­man­dra­get vän­tar slut­spel.

Den förs­ta om­gång­en för her­rar­na spe­las nu i hel­gen – i Sund­by­berg.

– Kul med hem­ma­plan. Det är dock svårt att sia om var vi står, vi har in­te hun­nit täv­la ihop än den­na sä­song.

Oav­sett svår­be­dömd form är mål­sätt­ning­en tyd­li­ga­re. Ett guld ska all­tid för­sva­ras, menar Fredrik.

– Ja, det sik­tar vi på, allt an­nat vo­re ju fegt. Har man vun­nit en gång så kan man ju gö­ra det igen, vi mö­ter ju sam­ma lag och spe­la­re igen. Står stjär­nor­na rätt igen finns chan­sen, av­slu­tar Fredrik Ju­li­us.

Det and­ra herr­la­get i SCK, Team RP, är även de, med igen i elit­se­ri­en. För­ra sä­song­en blev de sexa och mis­sa­de slut­spe­let.

Dam­la­get team Pant­he­ra tog elit­se­ri­e­gul­det bå­de 2015 och nu i vå­ras. Med en ny trä­na­re, ge­di­gen för­sä­song och en bra sä­songs­start kän­ner sig SCK-tje­jer­na än­nu star­ka­re nu.

– Jag tyc­ker vi vi­sat bra form i la­get även om vi in­te gått långt i al­la täv­ling­ar som vi ställt upp i. Vi har trä­nat på bra och det känns att vi har ut­veck­lats yt­ter­li­ga­re, sä­ger Fan­ny Sjö­berg som är en del av la­get.

De två se­nas­te hel­ger­na har Pant­he­ra vi­sat fin form. Nå­got två ra­ka andra­plat­ser i världs­cupstäv­ling­ar, i Ka­na­da ,vitt­nar om. Och visst sik­tar de på att ta sitt tred­je elit­se­ri­e­guld.

– Ab­so­lut, det är må­let, fort­sät­ter Fan­ny Sjö­berg.

Vad ta­lar för er i elit­se­ri­en?

– Vi är ute och täv­lar myc­ket och gjort en bra sä­songsin­led­ning. Vi job­bar bra ihop för att ut­veck­las. Det känns bra in­för kom­man­de elit­se­rie.

SCK:s lag Team Has­sel­borg har även i år tac­kat nej till elit­se­ri­en och sat­sar i stäl­let för fullt mot OS 2018.

FOTO: © SCF

FORMTOPP. För­ra elit­se­ri­en ha­de lag Ju­li­us en formtopp och knep nå­got över­ras­kan­de gul­det. De­ras förs­ta nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.