Ståup­pa­re tac­kar för sig i Sum­pan

Ef­ter tre sä­song­er har ståupp-ko­mi­kern Mår­ten An­ders­son tving­ats in­se att Raw come­dy club in­te går runt i Sund­by­berg. – Det är in­te ens blan­da­de käns­lor, ba­ra en: Att det är jäk­ligt trå­kigt, sä­ger han.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

När Vi i Sund­by­berg når Mår­ten An­ders­son be­rät­tar han att det är 20 gra­der varmt i Mar­bel­la på den spans­ka solkus­ten. Där till­bring­ar han en stor del av ti­den och fun­de­rar på att flyt­ta dit.

In­för av­slut­nings­sho­wen på Ar­nest med Raw come­dy club den 17 no­vem­ber, kom­mer han att fly­ga hem för att va­ra med en sista gång. Klub­ben har en av lan­dets ab­so­lut bäs­ta sce­ner, en­ligt ho­nom.

– Till­sam­mans med hur lo­ka­len ser ut, med små änd­ring­ar av lju­set och hur man pla­ce­rar publi­ken så blir det som en ko­kan­de gry­ta av skratt. Jag har haft någ­ra av mi­na bäs­ta kväl­lar som ko­mi­ker i Sund­by­berg, sä­ger han.

Ett snitt på 170 gäs­ter per kväll är in­te då­ligt och publi­ken har en­ligt Mår­ten An­ders­son va­rit fe­no­me­nal.

– Men vi skul­le ha be­hövt ha ut­sålt var­je gång, sä­ger han.

Att ett kon­cept in­te går med vinst i en eta­ble­rings­fas är att räk­na med. Men en flytt till fre­dags­kväl­lar gav in­te öns­kat re­sul­tat och nu vän­tar sista kväl­len med Sum­pan-gäng­et.

– Jag ska stänga med ett stort le­en­de, med tack­sam­het och med en tår i ögat för att vi mås­te stänga, sä­ger han.

Pris­käns­lig­het kan va­ra en bi­dra­gan­de or­sak till att det in­te va­rit full­satt.

– Då är pri­set än­då läg­re

”Jag ska stänga med ett stort le­en­de.”

än i stan, där är det ut­sålt var­je gång. Kanske tän­ker man att det ska va­ra bil­li­ga­re i Sund­by­berg, sä­ger Mår­ten An­ders­son som pas­sar på att slå ett slag för att stöt­ta lo­ka­la fö­re­tag.

Han har loc­kat hit någ­ra be­sö­ka­re från stan, men det van­li­gas­te är nog än­då att det är Sund­by­ber­ga­re som tar tun­nel­ba­nan åt and­ra hål­let på fre­dags­kväl­lar­na.

– Even­tu­ellt är vi fö­re vår tid. Men jag tyc­ker att det är myc­ket häf­ti­ga­re när det hän­der nå­got i för­or­ter­na. Som i Broo­klyn, där åker man in­te in till Man­hat­tan. Möj­li­gen hän­der det i Sund­by­berg ock­så, men det kanske krä­ver nytt folk el­ler att man änd­rar sitt mind­set.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

DÅ. En gla­da­re och mer ny­in­flyt­tad Mår­ten An­ders­son träf­fa­de tid­ning­en för ett år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.