Po­li­ti­ker ut­reds för mobb­ning

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

En högt upp­satt po­li­ti­ker i Sund­by­berg ut­reds in­ternt ef­ter an­kla­gel­ser om hot, mobb­ning och tra­kas­se­ri­er.

– Det här har på­gått väl­digt länge. Det finns en tyst­nads­kul­tur, sä­ger en med­ar­be­ta­re.

När rap­por­ten läm­nas över kom­mer kom­mu­nen ta ställ­ning till vil­ka åt­gär­der som ska vid­tas.

En högt upp­satt po­li­ti­ker i kom­mu­nen är fö­re­mål för en in­ter­nut­red­ning, på grund av att han ska ha be­tett sig olämp­ligt.

Pro­ble­men upp­ges ha fun­nits i fle­ra års tid.

– Han har stor­hets­van­sin­ne. Han för­sö­ker sty­ra som han vill, allt ska va­ra på hans sätt oav­sett om det är möj­ligt, sä­ger en med­ar­be­ta­re

Mobb­ning och hot om till ex­em­pel av­sked är van­ligt fö­re­kom­man­de, en­ligt med­ar­be­ta­ren.

– Han skri­ker på per­so­nal, på and­ra po­li­ti­ker. Han kind­pus­sar kvin­nor ut­an att frå­ga.

De sty­ran­de po­li­ti­ker­na från and­ra par­ti­er tving­as ac­cep­te­ra hans be­te­en­de för att själ­va be­hål­la mak­ten, en­ligt med­ar­be­ta­ren.

– Det finns en tyst­nads­kul­tur. Det här har på­gått väl­digt länge.

Var­för tror du att det­ta ut­reds nu?

– Per­so­na­len fick nog. Det är en ag­gres­siv människa vil­ket gör att folk trött­nar till slut. Det är många som har drab­bats. Hur hög lön el­ler tjänst man än er­bjuds, till slut or­kar man in­te stå emot, sä­ger med­ar­be­ta­ren.

In­ter­nut­red­ning­en som på­går vän­tas va­ra klar om någ­ra vec­kor, en­ligt kom­mu­nens per­so­nal­chef Mar­ga­ret­ha Sandberg.

– Jag kan in­te sä­ga så myc­ket mer än att på­går en in­ter­nut­red­ning som ge­nom­förs av en obe­ro­en­de, ex­tern part. Det är en ar­bets­mil­jö­si­tu­a­tion och de tar vi på ful­las­te all­var oav­sett vad det är. Då är pro­ces­sen så­här, sä­ger hon.

Ut­red­ning­en är kon­fi­den- ti­ell, även in­för hen­ne. När rap­por­ten är klar och har läm­nats över kom­mer kom­mu­nen att ta ställ­ning till vad man ska vid­ta för åt­gär­der, ut­i­från vad den vi­sar.

Vad kan man vid­ta för ar­bets­rätts­li­ga åt­gär­der, när det är frå­ga om en folk­vald po­li­ti­ker?

– Det är ing­et vi har dis­ku­te­rat än, det är en po­li­tisk frå­ga, sä­ger Mar­ga­ret­ha Sandberg.

Po­li­ti­kern sva­rar så­här på frå­gan om hur han ser på att en in­ter­nut­red­ning in­letts:

– Vi in­vän­tar i nu­lä­get en obe­ro­en­de ut­red­ning som ska klar­läg­ga vad som fak­tiskt har skett.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

UT­REDS. En in­ter­nut­red­ning på­går mot en högt upp­satt po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.