Ho­mo­fo­bi är ett symp­tom på sjuk­do­men sex­ism.

För en tid se­dan skrev Mag­nus Kol­sjö, vice för­bunds­ord­fö­ran­de för RFSL, att ho­mo­fo­bi är ett ökan­de pro­blem i Sve­ri­ge och att vi bland an­nat bör för­bju­da ra­sis­tis­ka och na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner för att han­te­ra pro­ble­met med den, en­ligt ho­nom, ske­nan­de hom

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ke­vin Tors­sell stu­dent

Ke­vin Tors­sell, själv ho­mo­sex­u­ell, om pro­ble­men med för­bud.

Att för­bju­da åsik­ter och tan­kar hör hem­ma i kom­mu­nis­tis­ka dik­ta­tu­rer som Ku­ba och Nord­ko­rea, in­te i en de­mo­kra­ti som Sve­ri­ge. Dess­utom be­tviv­lar jag hur ef­fek­tiv en så­dan me­tod skul­le va­ra, jag tror näm­li­gen att om vi vill bli av med ho­mo­fo­bi mås­te vi knäc­ka sex­ismen i sam­häl­let. Min me­ning är den att ho­mo­fo­bi är ett symp­tom på sjuk­do­men sex­ism.

I min er­fa­ren­het som ho­mo­sex­u­ell man bru­kar ho­mo­fo­bin ta sig i ut­tryck som ett hån av ste­re­o­ty­pis­ka ho­mo­sex­u­el­la be­te­en­den. Det kan hand­la om allt ifrån kropps­språk och tal till kli­ché­er om ho­mo­sex­u­el­la mäns in­tres­sen. Det ho­mo­fo­ber­na vill kom­ma åt är hå­nan­det av det som de an­ser ’kvinn­ligt’ hos de ho­mo­sex­u­el­la män­nen. Vad som kon­fun­de­rar mig i hand­ling­en är för­ak­tet för det som upp­fat­tas som kvinn­ligt. Att tol­ka ste­re­o­ty­pa kvinn­li­ga be­te­en­den som ne­ga­ti­va egen­ska­per hos män tycks orim­ligt om in­te en an­ser att ’kvinn­ligt’ är säm­re och där­med kva­li­fi­ce­rat för hån.

Vad som tycks kontrain­tui­tivt är att ho­mo­fo­ber­na sam­ti­digt av­vi­sar hyl­lan­det av det man­li­ga kö­net i form av ho­mo­ro­man­tis­ka för­hål­lan­den mel­lan män. Om nu män är att an­se som bätt­re än kvin­nor, hur kom­mer det sig att kär­leks­re­la­tio­ner mel­lan män för­kas­tas? Sva­ret är sex­ism. Kvin­nor­na är läg­re än män, en­ligt des­sa sex­is­ter, och det­sam­ma är de­ras sex­u­el­la pre­fe­ren­ser. Där­med vo­re det en de­gra­de­ring för män att fin­na nö­je och njut­ning i det­sam­ma som kvin­nor gör. Att tän­ka och kän­na som en kvin­na är då­ligt re­so­ne­rar des­sa sex­is­ter.

Hur fun­ge­rar det då med les­bis­ka, hör jag det pro­te­ste­ras. Sex­is­tis­ka he­te­ro­sex­u­el­la män ver­kar ha en minst sagt kom­pli­ce­rad re­la­tion till de ho­mo­sexu- el­la kvin­nor­na. Å ena si­dan är det sex­igt med två kvin­nor till­sam­mans, men å and­ra si­dan är det nå­got att skäm­mas över. Motvil­jan mot ho­mo­sex­u­el­la kvin­nor är i grund och bot­ten ba­se­rad på så­ra­de egon. Hur vågar kvin­nan in­te fin­na mig som man at­trak­tiv, dom­de­rar de kränk­ta män­nen. Det är en skymf mot he­la mans­släk­tet i de­ras åsikt.

Aha, hör jag er tri­um­fe­rat ut­bris­ta, de kvin­nor som hål­ler med oss då? Är de ock­så ”sex­is­ter”? Det pin­samt up­pen­ba­ra sva­ret är för­stås ja. För­nuf­tet tillå­ter ing­en an­nan ut­väg. Ab­so­lut att kvin­nor­na som hål­ler med de sex­istis- ka män­nen är sex­is­ter de själ­va. Tro­ligt­vis är de­ras sex­ism ett re­sul­tat av in­dokt­ri­ne­ring i hat el­ler ett be­hov av att ac­cep­te­ras av män.

Vad an­ser ni? Ska vi sat­sa på att mo­ta symp­to­men så myc­ket som möj­ligt el­ler ska vi kav­la upp är­mar­na och bo­ta he­la sjuk­do­men? Me­dan ni gör ert be­slut, tänk på det­ta: det spe­lar ing­en roll om ni så­gar av någ­ra gre­nar, trä­det står kvar i al­la fall.

FOTO: MOSTPHOTOS

UT­TRYCK. ”I min er­fa­ren­het som ho­mo­sex­u­ell man bru­kar ho­mo­fo­bin ta sig i ut­tryck som ett hån av ste­re­o­ty­pis­ka ho­mo­sex­u­el­la be­te­en­den”, skri­ver Ke­vin Thors­sell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.