My­sigt sov­rum i vin­ter­mörk­ret

Kal­la kväl­lar, långa ar­bets­da­gar, för­kyl­ning­ar och vå­ta föt­ter. Det är san­ner­li­gen in­te den mest gla­mo­rö­sa ti­den på året just nu. För­de­len med rus­ket är att det ska­par en ur­säkt att my­sa till det. Sat­sa li­te ex­tra på sov­rum­met.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

1av 5 upp­ger att de so­ver då­ligt ge­ne­rellt. Det vi­sar en ny un­der­sök­ning från So­va. Värst är det bland kvin­nor­na, där 24 pro­cent upp­ger att de in­te so­ver bra.

Då­lig sömn är of­tast ett re­sul­tat av många fak­to­rer; såsom se­na va­nor, för li­te dags­ljus, stö­ran­de ljud, skär­man­vänd­ning, fel säng, för varmt i sov­rum­met, snar­kan­de part­ner, och så vi­da­re.

Den främs­ta or­sa­ken är dock stress och oro, det upp­ger 47 pro­cent av re­spon­den­ter­na i un­der­sök­ning­en. Om din stress el­ler oro hål­ler i sig och stör din var­dag är det lämp­ligt att du upp­sö­ker lä­ka­re, så att ni till­sam­mans kan re­da ut vad som lig­ger bakom. Men go­da för­ut­sätt­ning­ar för att som­na kan du fixa på egen hand.

Säng­en

Att ha en säng som pas­sar dig kan va­ra vik­ti­ga­re än du tror. En för hård el­ler mjuk säng kan för­säm­ra din natt­sömn och gö­ra att du vri­der och vän­der dig ex­tra länge för att kom­ma till rät­ta. Vil­ken hård­het som pas­sar dig be­ror på hur lång du är och hur myc­ket du väger.

En grund­re­gel är att du ska väl­ja en fast madrass om du väger li­te mer och en mju­ka­re om du är lät­ta­re. Läng­den spe­lar ock­så en viss roll ef­tersom vik­ten för­de­lar sig på en stör­re yta på säng­en.

Lju­set

Såklart rim­mar god natt­sömn då­ligt med blått skärm­ljus och för star­ka läslam­por. Und­vik starkt ljus när du ska gå till sängs över­lag, så har hjär­nan lät­ta­re att kopp­la att det är natt och sov­dags.

En my­sig be­lys­ning gör att kroppen går ner i varv, men kom ihåg att du ock­så be­hö­ver en prak­tisk be­lys­ning. Med prak­tisk be­lys­ning me­nas att du till ex­em­pel ska kun­na stä­da un­der vin­ter­halv­å­ret. En or­dent­lig taklam­pa bru­kar räc­ka. Ar­be­ta i öv­rigt med vägg­fas­ta läslam­por in­till säng­en, som kan rik­tas på oli­ka sätt. En in­te för stark ljusslinga kan ge rum­met en my­sig be­lys­ning.

Stäm­ning­en

Sist men in­te minst kan det va­ra lät­ta­re att som­na i ett sov­rum som bju­der in till av­slapp­ning. Un­derskat­ta in­te vik­ten av ett fräscht sov­rum som luk­tar rent, är svalt och mörkt.

Und­vik för tunga dof­ter i sov­rum­met, de kan i värs­ta fall gö­ra att du vak­nar med hu­vud­värk. Sat­sa i stäl­let på att väd­ra in­nan du går och läg­ger dig. Fil­tar, kud­dar och täc­ken är my­si­ga, men se till att det in­te blir för varmt i sov­rum­met.

FOTO: ÅH­LÉNS

AVKOPPLANDE. Ett in­bju­dan­de sov­rum där du kan slapp­na av i vin­ter.

STÄM­NING. Und­vik för tunga dof­ter – men ge gär­na rum­met en hint av ce­der­trä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.