HON HAR TID FÖR AL­LA

För De­ni­ta Lan­de­gren är det en själv­klar­het att man hjäl­per varand­ra. Men de som no­mi­ne­rat hen­ne till Årets eldsjäl och Vän­li­gas­te sund­by­ber­ga­ren tyc­ker att hon har gjort en in­sats utö­ver det van­li­ga med Sum­pan All­stars.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

De­ni­ta Lan­de­gren le­der ett id­rotts­lag för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning. Nu har hon rös­tats fram som ”Vän­li­gas­te Sund­by­ber­ga­ren”.

So­nen An­ton, nu 22 år, har Downs syndrom. Det var för att han skul­le kun­na få spe­la fot­boll som De­ni­ta Lan­de­gren in­såg att hon var tvung­en att ta sa­ken i eg­na hän­der.

– I prin­cip är det An­ton som gjort att jag bör­jat. An­nars ha­de jag nog in­te hal­kat in på det, sä­ger hon.

Sum­pan All­stars star­ta­de 2004. Fy­ra av de ur­sprung­li­ga fem del­ta­gar­na är fort­fa- ran­de med. 2010 bör­ja­de fot­bolls­spe­lar­na att trä­na innebandy un­der vin­ter­sä­song­en. Året där­på star­ta­des ett in­ne­ban­dy­lag.

Nu är de to­talt 80 del­ta­ga­re i la­gen som hon i dag får hjälp att trä­na. Sum­pan All­stars, Sum­pan Uni­ted och två in­ne­ban­dy­lag ingår se­dan 2015 i Sund­by­bergs IK:s pa­rasport­sek­tion.

De­ni­ta Lan­de­gren läg­ger ned många tim­mar i vec­kan på trä­ning­ar och mat­cher.

– Jag trod­de in­te att det skul­le bli så stort, sä­ger hon.

Del­ta­gar­na har al­la nå­gon typ av funk­tions­ned­sätt­ning.

– De har in­te li­ka lätt för sa­ker som and­ra. Jag tyc­ker att det är kul att hjäl­pa de som be­hö­ver det. De ger så myc­ket till­baks, som de kanske in­te tän­ker på. Man får en kram när man kom­mer. De sä­ger att ”De­ni­ta är bäst, al­la är bäst”.

”Man kan lå­na spe­la­re av varand­ra, ba­ra det blir jämnt”.

So­nen An­ton får gö­ra allt och hon be­hand­lar in­te ho­nom an­norlun­da, mer än att sa­ker får lov att ta läng­re tid.

– De be­hö­ver nå­gon som pus­har på dem och sä­ger att de kan. Många tror in­te att de kan lä­ra sig nå­got över­hu­vud­ta­get.

Tå­la­mod är av stor vikt, menar hon.

– En del kan ta fle­ra år på sig att tyc­ka att det är kul. Låt dem kom­ma hit, va­ra med en halv­tim­me var­je trä­ning. För min son tog det sex år, sä­ger De­ni­ta Lan­de­gren.

Att spe­la själv är ro­ligt och fram­för allt att gö­ra mål, tyc­ker An­ton i dag, oav­sett om det står nå­gon mål­vakt i bu­ren.

– Vi går ut för att ha ro­ligt. Vin­ner man så är det en bonus. Man kan lå­na spe­la­re av varand­ra, ba­ra det blir jämnt. Har man ta­git sig till mat­chen ska man kun­na spe­la, sä­ger hon.

Un­der sin egen sjuk­doms­pe­ri­od med bröst­can­cer var det spe­lar­na som gav hen­ne styr­ka.

– De har hjälpt mig enormt myc­ket. Jag ha­de nå­got att se fram emot. Vi hjäl­per varand­ra.

De­ni­ta Lan­de­gren är upp­vux­en i Sol­na men har bott länge i Sund­by­berg som vux­en. Ef­ter en pe­ri­od i Upplands Väsby vil­le hon kom­ma när­ma­re släkt och vän­ner, be­rät­tar hon.

En barn­doms­kam­rat i gäng­et som fort­fa­ran­de um­gås står bakom no­mi­ne­ring­en till Årets eldsjäl i ka­te­go­rin kam­rat­skap.

– Det är väl kul. Men det finns ju så många eldsjä­lar, sä­ger hon.

Pre­cis ef­ter no­mi­ne­ring­en vann hon ut­mär­kel­sen ” Vän­li­gas­te Sund­by­ber­ga­ren”, ef­ter en om­röst­ning i Fa­ce­book-grup­pen Vän­li­ga Sund­by­berg med näs­tan 2 700 med­lem­mar.

Vad be­ty­der ”vän­lig” för dig?

– Det är väl vän­ligt att hjäl­pa and­ra. Jag har all­tid va­rit så­dan, när jag var yng­re ock­så. Jag har svårt för att man in­te ska kun­na hjäl­pa till, men al­la är ju oli­ka. Många tän­ker väl­digt myc­ket på sig själ­va. Jag är väl tvärtom, det hinns med när man är pen­sio­när...

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

INNEBANDY. De­ni­ta Lan­de­gren har lett id­rotts­lag för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning se­dan 2004. Det bör­ja­de med fot­boll och 2011 till­kom det förs­ta in­ne­ban­dy­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.