Ing­en reagerade vid kyl­läc­kage

Mil­jö­far­lig läc­ka in­träf­fa­de i kyl­sta­tio­nen i Frösun­da i som­ras

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Obe­ro­en­de sä­ker­hets­kon­trol­ler ska gö­ras vid fram­ti­da upp­hand­ling­ar. Det kon­sta­te­rar kom­munäg­da bo­la­get Nor­re­ner­gi i en egen ut­red­ning, ef­ter en mil­jö­far­lig läc­ka.

Per­so­ner som be­fann sig i när­he­ten tyck­te att kyl­sta­tio­nen i Frösun­da lät väl­digt myc­ket. Nor­re­ner­gi blev kon­tak­ta­de av all­män­he­ten vid 19-ti­den på kväl­len den 2 ju­li.

Lju­det kom från när sä­ker­hets­ven­ti­ler­na öpp­na­des och släpp­te ut mil­jö­far­ligt köld­me­dia från an­lägg­ning­en. Nå­got larm kom ald­rig till kon­troll­rum­met då ven­ti­ler­na öpp­na­des 19.10.

Ut­släp­pet av köld­me­dia mot­sva­rar i mil­jö­hän­se­en­de ett ut­släpp av drygt 2 300 ton kol­di­ox­id.

Nu har Nor­re­ner­gi, som är ett kommun­ge­men­samt bo­lag ägt av Sol­na och Sund­by­bergs stad, gjort en egen ut­red­ning kring vad som gått fel.

Hän­del­sen in­träf­fa­de i sam­band med en stör­re stör­ning vid Sol­na­ver­ket. Strax fö­re ut­släp­pet, 18.42, gick ett larm om att tryc­ket var för högt i kyl­ma­ski­nens kon­den­sor.

”Lar­met upp­märk­sam­mas in­te av ope­ra­tö­ren. Det be­ror på att ope­ra­tö­ren är upp­ta­gen med stör­ning­en i Sol­na­ver­kets vär­me­pum­par i kom­bi­na­tion med att den or­di­na­rie över­vak­nings­bil­den av kyl­ma­ski­nen in­te in­di­ke­rar att nå­got har gått fel i stop­por­dern”, skri­ver Nor­re­ner­gi.

En fjärr­ma­nö­ver har allt- så ut­förts ti­di­ga­re un­der kväl­len, för att stänga av kyl­ma­ski­nen. När ope­ra­tö­ren till­sam­mans med till­kal­lad be­red­skaps­per­son kol­la­de vad som hänt, var kyl­ma­ski­nen fort­fa­ran­de i gång.

När ett brand­larm gick 19.48 be­dö­mer Nor­re­ner­gi att kyl­ma­ski­nen slut­li­gen ha­ve­re­rat. Kloc­kan 20.10 kun­de den slås av.

Ope­ra­törs­stö­det och styr­sy­ste­mets kon­struk­tion är brist­fäl­ligt, en­ligt Nor­re­ner­gi. ”I det­ta fall såg det för ope­ra­tö­ren ut som att stop­por­dern gi­vit av­sedd ver­kan när det i själ­va ver­ket var så att kyl­ma­ski­nen fort­sat­te att va­ra i drift”, skri­ver de och fort­sät­ter med att det räck­te ”med att en kom­po­nent fel­fun­ge­ra­de för att hän­del­sen skul­le ut­veck­las vi­da­re i oöns­kad rikt­ning”.

Fö­re­byg­gan­de ar­be­te och ge­nom­gång­ar av sä­ker­hets­funk­tio­ner kom­mer att ge­nom­fö­ras. Nor­re­ner­gi kom­mer att ut­re­da ka­me­raö­ver­vak­ning på obe­man­na­de an­lägg­ning­ar.

I sin ut­red­ning kom­mer bo­la­get fram till att sä­ker­he­ten kun­de ha kon­trol­le­rats mer vid upp­hand­ling­en.

” Vi kon­sta­te­rar att Nor­re­ner­gi i stor ut­sträck­ning för­li­ta­de sig på an­li­ta­de le­ve­ran­tö­rer och kon­sul­ter vid kon­struk­tion och in­stal­la­tion av kyl­ma­ski­nen. I fram­ti­da upp­hand­ling­ar ska sä- ker­he­ten ökas ge­nom obe­ro­en­de kon­trol­ler av så­väl kon­struk­tion som funk­tion av sä­ker­hets­sy­stem”, skri­ver bo­la­get.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

NÄT. Nor­re­ner­gi är ett fjärr­vär­me­bo­lag som ägs ge­men­samt av Sol­na stad och Sund­by­bergs stad. Sol­na stad är den störs­ta äga­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.