Än­nu en bu­tik på Stu­re­ga­tan

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

”Livsstils­bu­ti­ken” I’m ho­me ska öpp­na på Stu­re­ga­tan i mit­ten av no­vem­ber.

– Det känns väl­digt ro­ligt att kun­na till­fö­ra Sund­by­bergs klas­sis­ka han­dels­stråk en bu­tik som in­spi­re­rar med skan­di­na­visk in­red­ning, klä­der och ac­ces­so­a­rer, sä­ger bu­tiksä­ga­ren Jo­an­na Lejd­ström.

Sund­by­bergs stads­kär­ne­för­e­ning tror att den här ty­pen av bu­tik lig­ger rätt i ti­den.

– När vi pra­tar med Sund­by­bergs­bor­na så får vi en bild av att man vär­nar om sitt Sund­by­berg och öns­kar ett än­nu stör­re och bre­da­re ut­bud när det gäl­ler bå­de han­del och ser­vice. Det är pre­cis det som hål­ler på att hän­da i stads­kär­nan nu, sä­ger ord­fö­ran­de Christi­na Blom­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.