”Byt namn!”

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Kom­mu­na­la rådet för funk­tions­hin­der­frå­gor fö­reslås by­ta namn till Funk­tions­rätts­rå­det i Sund­by­bergs stad. Ve­ro­ni­ca Kal­lan­der (V) som lagt mo­tio­nen tyc­ker att sta­den ska hänga med i ti­den och ut­veck­ling­en. ”Ord är makt och be­grepp har be­ty­del­se”, skri­ver hon.

Rå­dets nu­va­ran­de namn togs på för­slag från hen­ne i no­vem­ber 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.