Sta­den vill kö­pa bo­stads­rät­ter

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Hy­res­rät­ter på Log­dans­vä­gen, som till­hört För­val­ta­ren, kom­mer tas över av bo­stads­rätts­för­e­ning­en Lo­gen den 15 de­cem­ber. Kom­mu­nen ser ett be­hov av att säk­ra upp de lä­gen­he­ter som nu hyrs för kom­mu­nens verk­sam­het.

Tio lä­gen­he­ter kom­mer att kos­ta to­talt 15 326 000 kro­nor att kö­pa, en­ligt en ut­räk­ning av om­bild­nings­kon­sult­fö­re­ta­get Re­sta­te. Kö­pet ska fi­nan­sie­ras ge­nom en ut­ö­kad upp­lå­nings­ram.

Ti­di­ga­re var må­let att andra­hands­hy­res­gäs­ten skul­le ta över kon­trak­tet. Nu kom­mer en så­dan lös­ning in­te att va­ra möj­lig.

För­sla­get om att kö­pa lä­gen­he­ter­na ska tas upp av kom­mun­sty­rel­sen 13 no­vem­ber.

KÖP. Kom­mu­nen vill kö­pa tio bo­stads­rät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.