Nya även­tyr vän­tar för Omar Ed­da­hri

Vi i Sundbyberg - - SPORT - An­ders Ek­ström

AFC Eskilstuna åker ur all­svens­kan ef­ter ba­ra en sä­song. Men en som in­te blir kvar i klub­ben är ryk­te­nas man Omar Ed­da­hri – vars un­der­skrift många klub­bar ja­gar.

– Det finns många in­tres­se­ra­de klub­bar så det gäl­ler att väl­ja rätt, sä­ger hu­vud­per­so­nen själv.

Re­dan fö­re sä­song­en fanns det fle­ra in­tres­sen­ter för den 27-åri­ga Riss­ne­so­nen. Bland an­nat upp­gavs Djur­går­den va­ra när­mast, men Omar Ed­da­hri nob­ba­de dem al­la till slut. I stäl­let val­de Omar att va­ra kvar i AFC, som till i år ha­de flyt­tat rubb och stubb till Eskilstuna.

Omar blev då en av la­gets få spets­spe­la­re och blev även be­lö­nad med lag­kap­tens­bin­deln. Men AFC var, pre­cis som de fles­ta för­ut­spåd­de, för då­li­ga för all­svens­kan. Ef­ter en svag vår spe­la­de vis­ser­li­gen det oran­gea la­get upp sig un­der and­ra hal­van – men de blev än­då all­svensk jum­bo 2017.

– Det har va­rit upp och ner, men bätt­re nu mot slu­tet. Vi räck­te in­te he­la vägen med tan­ke på vå­ren. Trots det lev­de hop­pet en bra bit in på hös­ten om fort­satt kon­trakt, be­rät­tar Omar.

Omar är såklart miss­nöjd med att åka ur, men än­då rätt nöjd med sin egen in­sats.

– Ja, jag är nöjd sett till för­ut­sätt­ning­ar­na och re­sul­ta­ten. Jag fick ju ihop nio po­äng på 24 star­ter, vil­ket är mer än god­känt. Såklart bit­tert att åka ur, men ob­jek­tivt var det en bra sä­song för mig.

Hur var det att spe­la din förs­ta sä­song i all­svens­kan?

– Kul och lä­ro­rikt, så klart. Det kän­des som att jag kun­de pre­ste­ra likt ti­di­ga­re och jag kän­de att jag an­pas­sa­de mig bra. Det kän­des bra att tes­ta på högs­ta ni­vån i Sve­ri­ge.

De två sista mat­cher­na var Omar ut­an­för trup­pen. Ef­tersom 27-åring­en ti­di­ga­re de­kla­re­rat att han läm­nar klub­ben ef­ter sä­song­en sat­sa­de AFC på and­ra namn i match­trup­per­na.

– AFC är pas­sé för mig nu, jag ser det som att jag är klar här. Jag är jät­te­nöjd med min tid här och gil­lar klub­ben, men allt har sin tid. Nu är det dags att gå vi­da­re.

Frå­gan är ba­ra vart han tar vägen? Fle­ra klub­bar vi- sar in­tres­se för den of­fen­si­va mitt­fäl­ta­ren, bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands.

– Det finns många in­tres­se­ra­de klub­bar så det gäl­ler att väl­ja rätt. När tar du ett be­slut?

– Tro­li­gen i de­cem­ber. Allt är in­tres­sant just nu så det hand­lar om att gö­ra ett val som pas­sar mig.

Först vän­tar se­mes­ter för Omar och en del av den pla­ne­ras att till­bring­as hos kom­pi­sen Stefan Sil­va i Pa­ler­mo.

”Tro­li­gen i de­cem­ber.”

FOTO: MI­KAEL EINARSSON

JAGAD. Omar Ed­da­hri, 27, är ett hett vil­le­bråd på spe­lar­mark­na­den och har många klub­bar att väl­ja på för nya ka­pi­tel i hans fot­bolls­liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.