Nu tar kom­mu­nen över bo­en­det

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

”Det är en ovan­lig och svår si­tu­a­tion.”

Äld­re­nämn­den har bru­tit av­ta­let med Frösun­da. Nu på­bör­jas kom­mu­nens över­ta­gan­de.

– Det är en ovan­lig och svår si­tu­a­tion, sä­ger äldre­för­valt­nings­che­fen Bir­git­ta Fahl­gren-Sylvén.

Äld­re­nämn­den fat­ta­de un­der går­da­gens ex­train­sat­ta mö­te ett be­slut om att bry­ta av­ta­let med Frösun­da om­sorg, som dri­vit äldre­bo­en­de på Ek­bac­kens hus H se­dan 1 april.

För­valt­nings­che­fen Bir­git­ta Fahl­gren-Sylvén har fått i upp­drag att av­slu­ta sam­ar­be­tet.

Hur snabbt det kom­mer att gå är oklart, men hon be­dö­mer att över­ta­gan­det är klart un­der året.

– Det är jät­tesvårt att sva­ra på det. Skynd­samt, sä­ger nämn­den i sitt be­slut, men jag kan in­te sä­ga nå­got da­tum, sä­ger hon.

Att över­ta­gan­det sker på ett sätt som är så tryggt som möj­ligt för de bo­en­de är vik­tigt.

– Det är ett bo­en­de med 90 plat­ser, det är ing­en li­ten sak att ta över, sä­ger Bir­git­ta Fahl­gren-Sylvén.

Ett över­ta­gan­de mås­te ske i sam­ar­be­te med Frösun­da. Vård­bo­la­get är till ex­em­pel i dags­lä­get fort­fa­ran­de ar­bets­gi­va­re för per­so­na­len. Kom­mu­nen lo­var att de som arbetar på Ek­bac­ken hus H kom­mer att kun­na be­hål­la si­na ar­be­ten ef­ter över­ta­gan­det.

Un­der näs­ta vec­ka kom­mer kom­mu­nen att ha ett mö­te med Frösun­da, för att läg­ga upp pla­ne­ring­en.

– Det är en ovan­lig och svår si­tu­a­tion, vi har ing­et facit, sä­ger Bir­git­ta Fahl­gren-Sylvén.

Kom­mu­nen upp­ger att de arbetar för att ta fram en lång­sik­tig lös­ning för bo­en­det.

Som Vi i Sund­by­berg be­rät­tat ti­di­ga­re har två lex Ma­ri­aan­mäl­ning­ar gjorts om all­var­li­ga vårdska­dor. Yt­ter­li­ga­re en kan kom­ma att bli ak­tu­ell, en­ligt Sund­by­bergs stad.

Sta­dens me­di­cinskt an­sva­ri­ga sjuk­skö­ters­ka (MAS) fick re­da på ett av de miss­tänk­ta miss­för­hål­lan­de­na av en sjuk­skö­ters­ka på Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set.

”Att en ex­tern vård­gi­va­re an­mä­ler di­rekt till sta­dens MAS är nå­got som är ex­tremt ovan­ligt och myc­ket alar­me­ran­de. Den ex­ter­na vård­gi­va­ren skri­ver i an­mä­lan om ”un­der­må­lig om­vård­nad” samt ”att så­väl an­hö­ri­ga som vård­per­so­nal är otryg­ga med att skic­ka va­re sig den­na pa­ti­ent el­ler fram- ti­da pa­ti­en­ter till­ba­ka till hus H”, skri­ver för­valt­ning­en i sitt un­der­lag till nämn­den in­för be­slu­tet att bry­ta av­ta­let.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

ÄLD­RE. Bo­en­det i Ek­bac­kens hus H åter­tas nu av kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.