MER Det­ta har hänt

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

PLA­NER på en för­sälj­ning av två av För­val­ta­rens fas­tig­he­ter i cen­tra­la Sund­by­berg, Mu­ra­ren och Ba­sa­ren, väck­te upp­märk­sam­het i vå­ras.

EF­TER att Vi i Sund­by­berg skri­vit om pla­ner­na på att säl­ja till en privat fas­tig­hets­ä­ga­re hör­de Bengt-Art­hur Brewitz, ord­fö­ran­de i den bil­da­de bo­stads­rätts­för­e­ning­en i Mu­ra­ren, av sig till tid­ning­en.

HAN ha­de ti­di­ga­re haft en di­a­log med För­val­ta­rens då­va­ran­de sty­rel­se­ord­fö­ran­de om att kö­pa fas­tig­he­ten, till­sam­mans med ett bo­lag som skul­le ta över de­len med af­färslo­ka­ler.

MEN med ny led­ning la­des loc­ket på, en­ligt ho­nom, och han fick kän­ne­dom om den pla­ne­ra­de för­sälj­ning­en via me­dia vec­kor­na in­nan ett be­slut skul­le fat­tas av kom­mun­full­mäk­ti­ge 24 april.

FÖRSÖKEN att på­ver­ka le­da­mö­ter­na till att rös­ta nej miss­lyc­ka­des. Bengt-Art­hur Brewitz vän­de sig di­rekt till för­valt­nings­rät­ten med ett över­kla­gan­de av full­mäk­ti­ges be­slut.

BO­STADS­RÄTTS­FÖR­E­NING­EN på­ta­lar att den har hem­buds­rätt till fas­tig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.