Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Se­basti­an Scher­din Fast­ghets­mäk­la­re, se­basti­an.scher­din@fas­tig­hets­by­ran.se Tel 0709-820 111

FRÅ­GA: Vad in­ne­bär en fri skriv­nings­klau­sul?

SVAR: När du kö­per en bo­stads­rätt kan du ef­ter till­trä­det upp­täc­ka fel på bo­sta­den. Of­tast kö­per du den i ”be­fint­ligt skick”, vil­ket be­ty­der att fel man ska kun­na se med blot­ta ögat på vis­ning in­te kan häv­das va­ra fel.

Upp­täc­ker du ef­ter kö­pet nå­got fel som du in­te kun­de se på vis­ning, kan du i vis­sa fall krä­va er­sätt­ning. Det krä­ver att du in­te skul­le kun­nat upp­täc­ka det på vis­ning, al­ter­na­tivt nå­got som säl­ja­renå­sam­kat från­vis­nings­till­fäl­let till till­trä­des da­gen. Fel som man med fog bor­de an­ta kun­na för­vän­tas upp­stå med tan­ke på bo­sta­dens ål­der, skick och kon­struk­tion.

Som säl­ja­re kan du här allt­så fri­skri­va dig från dol­da fel­ge­nom att läg­ga in en fri­skriv­nings­klau­sul i kö­pe­kon­trak­tet. Det in­ne­bär att kö­pa­ren i det fal­let in­te kan krä­va er­sätt­ning för så kal­la--

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.