Kom­mu­nen vill hy­ra Bri­stol

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son

Bri­stols lo­ka­ler står tom­ma. Men en­ligt kom­mu­nen ska det va­ra klart med ny verk­sam­het re­dan un­der vår­ter­mi­nen. Näs­ta tors­dag vän­tas kul­tur- och fri­tids­nämn­den ta be­slut om att hy­ra lo­ka­len.

Kom­mu­nen är an­ge­lä­gen om att ha kul­tur­verk­sam­het i Bri­stol-lo­ka­len även i fram­ti­den.

– Det­ta är en av de mest pri­o­ri­te­ra­de frå­gor­na, sä­ger nämnd­ord­fö­ran­den Johan Storå­kers (L).

”En av de vik­ti­gas­te för­ut­sätt­ning­ar­na för ett le­van­de kul­tur­liv i sta­den är att det finns lo­ka­ler som är an­pas­sa­de för att be­dri­va kul­tur­verk­sam­het i. Sund­by­berg har in­te många så­da­na lo­ka­ler och fram­för allt in­te i centralt lä­ge”, står i be­sluts­un­der­la­get in­för sam­man­trä­det 18 ja­nu­a­ri.

– Vi styr in­te helt över det, fas­tig­he­ten ägs pri­vat av ett döds­bo. Men de vill sö­ka bra sam­ar­be­te, sä­ger Johan Storå­kers.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren har frå­gat kom­mu­nen om det finns ett in­tres­se av att hy­ra lo­ka­len för kul­tur­verk­sam­het.

Kul­tur- och fri­tids­nämn­den har ut­rym­me för det­ta i sin bud­get för 2018, bland an­nat mot­sva­ran­de sum­ma som i fjol gick till bi­drag för ti­di­ga­re verk­sam­het i lo­ka­len. I för­sla­get till be­slut in­går dels att hy­ra lo­ka­len, dels att upp­hand­la kul­tur­verk­sam­het.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

NY. Snart kan Bri­stol få ny verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.