Dy­ra­re och sträng­a­re 2018

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG - KRÖNIKAN Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se Re­por­ter

SL har höjt pri­set på kol­lek­tiv­tra­fik­bil­jet­ter­na och Post­nord har höjt pri­set på fri­mär­ke­na. Nu­me­ra kos­tar ett må­nads­kort 860 kro­nor och in­ri­kespor­to nio kro­nor. Choc­ke­ran­de höj­ning­ar! Star­ten på 2018 blir tuff för oss som in­te kör bil och som fort­fa­ran­de skic­kar brev och vy­kort. Ja, jag vet. Vi blir allt färre som an­li­tar pos­ten. Men än­då. Ja­nu­a­ri är är en fat­tig må­nad re­dan som den är. Har då all­ting bli­vit säm­re 2018? Nej­då. Två av årets ny­he­ter kom­mer för­hopp­nings­vis att räd­da bå­de liv och folks in­tegri­tet.

En av de nya la­gar som trä­der i kraft un­der året in­ne­bär att det blir straff­bart att spri­da bil­der på någon i en myc­ket utsatt si­tu­a­tion, ex­em­pel­vis från en olycksplats. För­hopp­nings­vis slip­per vi där­med när­gång­na mo­bil­fo­ton och sud­di­ga vi­de­oklipp från bil­kra­scher. Kanske kom­mer rädd­nings­per­so­nal ock­så kun­na ar­be­ta i fred och med bätt­re sä­ker­het. En an­nan po­si­tiv bi­ef­fekt blir att titt­kö­er­na för­bi olycks­plat­ser mins­kar, om fö­rar­na bör­jar kon­cen­tre­ra sig på vägen i stäl­let för att för­sö­ka fo­to­gra­fe­ra bil­vrak och ska­da­de män­ni­skor. Re­spekt. Det är bra. En an­nan lag som trä­der i kraft i år är för­bu­det mot att ta­la i mo­bil­te­le­fon ut­an hands­free vid bil­kör­ning. Mo­ti­ve­ring­en är kort och gott att det är far­ligt att in­te an­vän­da hands­free. Det lå­ter vet­tigt och sä­kert.

2018 blir nog ett bra år.

Har då all­ting bli­vit säm­re 2018? Nej­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.